Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC  338.486.1.02:528.21/.22(497.6Требиње)
DOI 10.7251/HER2125161P
DOWNLOAD


 

Дејан Пухалo1 и Мира Мандић2
1Projekt ad, Бања Лука, Република Српска
2Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Предмет рада је геопросторна цјелина Зубачка Убла, дио административне територије Града Требиње. Убла располажу природним и антропогеним вриједностима значајним за развој туризма. Њихово стављање у функцију има велики потенцијал који може обогатити туристичку понуду Града Требиња и тиме доприносити укупном развоју. Посматрана геопросторна цјелина има повољан географски положај и изузетну хетерогеност у којој су идентификовани и анализирани потенцијални туристички мотиви, предложени облици туристичке валоризације издвојених географских потенцијала и микролокалитета. Предложена валоризација и просторно-функционална организација анализиране просторне цјелине у контексту је успостављања концепта одрживог руралног туризма и задржавања идентитета мјеста. Рад има апликативни карактер.
Кључне ријечи: Зубачка Убла, геопотенцијал, валоризација, рурални туризам, рурални развој, просторно-функционална организација.


 

OPPORTUNITIES FOR TOURIST VALORIZATION OF THE ZUBAČKA UBLA AREA – CITY OF TREBINJE – AN APPROACH TO SPATIAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION

 

Dejan Puhalo1 and Mira Mandić2
1Projekt ad, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The subject matter of the paper is the geospatial unit of Zubačka Ubla, a part of the administrative territory of the City of Trebinje. The Ubla disposes of natural and anthropogenic values pertinent for the development of tourism. These values bear a great potential which may enrich the touristic offer of the city and contribute to the development. The observed geospatial unit has a favourable geographical position and heterogeneity within which we identified and analyzed possible tourist motives and proposed types of touristic valorization of suggested geographical potentials and micro-sites. The proposed valorization and spatial-functional organization of the analyzed spatial unit serves the purpose of designing the concept of sustainable rural tourism and maintaining the identity of the location. Finally, the paper is highly applicative.
Key words: Zubačka Ubla, geopotential, valorization, rural tourism, rural development, spatial-functional organization.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Пухалo, Д., & Мандић, М. (2021). Могућности туристичке валоризације геопотенцијала подручја Зубачка Убла – Град Требиње – приступ просторно-функционалној организацији. Гласник/Herald, 25, 161‒182. https://doi.org/10.7251/HER2125161M

Puhalo, D., & Mandić, M. (2021). Opportunities for Tourist Valorization of the Zubačka Ubla Area – City of Trebinje – An Approach to Spatial-Functional Organization. Гласник/Herald, 25, 161‒182. https://doi.org/10.7251/HER2125161M


Аутор за кореспонденцију: Мира Мандић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org