Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC  338.486.1.02:528.21/.22(497.6Trebinje)
DOI 10.7251/HER2125161P
DOWNLOAD


 

Dejan Puhalo1 i Mira Mandić2
1Projekt ad, Banja Luka, Republika Srpska
2Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Predmet rada je geoprostorna cjelina Zubačka Ubla, dio administrativne teritorije Grada Trebinje. Ubla raspolažu prirodnim i antropogenim vrijednostima značajnim za razvoj turizma. Njihovo stavljanje u funkciju ima veliki potencijal koji može obogatiti turističku ponudu Grada Trebinja i time doprinositi ukupnom razvoju. Posmatrana geoprostorna cjelina ima povoljan geografski položaj i izuzetnu heterogenost u kojoj su identifikovani i analizirani potencijalni turistički motivi, predloženi oblici turističke valorizacije izdvojenih geografskih potencijala i mikrolokaliteta. Predložena valorizacija i prostorno-funkcionalna organizacija analizirane prostorne cjeline u kontekstu je uspostavljanja koncepta održivog ruralnog turizma i zadržavanja identiteta mjesta. Rad ima aplikativni karakter.
Ključne riječi: Zubačka Ubla, geopotencijal, valorizacija, ruralni turizam, ruralni razvoj, prostorno-funkcionalna organizacija.


 

OPPORTUNITIES FOR TOURIST VALORIZATION OF THE ZUBAČKA UBLA AREA – CITY OF TREBINJE – AN APPROACH TO SPATIAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION

 

Dejan Puhalo1 and Mira Mandić2
1Projekt ad, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The subject matter of the paper is the geospatial unit of Zubačka Ubla, a part of the administrative territory of the City of Trebinje. The Ubla disposes of natural and anthropogenic values pertinent for the development of tourism. These values bear a great potential which may enrich the touristic offer of the city and contribute to the development. The observed geospatial unit has a favourable geographical position and heterogeneity within which we identified and analyzed possible tourist motives and proposed types of touristic valorization of suggested geographical potentials and micro-sites. The proposed valorization and spatial-functional organization of the analyzed spatial unit serves the purpose of designing the concept of sustainable rural tourism and maintaining the identity of the location. Finally, the paper is highly applicative.
Key words: Zubačka Ubla, geopotential, valorization, rural tourism, rural development, spatial-functional organization.


CITIRAJTE (Cite this article):

Puhalo, D., & Mandić, M. (2021). Mogućnosti turističke valorizacije geopotencijala područja Zubačka Ubla – Grad Trebinje – pristup prostorno-funkcionalnoj organizaciji. Glasnik/Herald, 25, 161‒182. https://doi.org/10.7251/HER2125161M

Puhalo, D., & Mandić, M. (2021). Opportunities for Tourist Valorization of the Zubačka Ubla Area – City of Trebinje – An Approach to Spatial-Functional Organization. Glasnik/Herald, 25, 161‒182. https://doi.org/10.7251/HER2125161M


Autor za korespondenciju: Mira Mandić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org