Geografsko društvo Republike Srpske objavilo je dvije monografije autora prof. dr Mire Mandić ‒ „Grad u prostoru i vremenu“ i „Geografski aspekti ruralnog razvoja“.

Naučna monografija „Geografski aspekti ruralnog razvoja“ koncipira savremeni pristup valorizaciji ruralnog prostora kroz prostorno-planerski pristup uređenju i zaštiti ruralnih prostora.

Presjek istraživanja ruralnog prostora prirodnih i društvenih nauka dat je kroz interdisciplinarni pristup s težištem na  metodološkim posebnostima pojedinih geografskih škola.

Geografski pristup izučavanju ruralnog prostora analiziran je kroz kompleksnu valorizaciju kapaciteta i ograničenja prirodnogeografske sredine i društvenogeografskog razvoja.

Dati su parametri fizičkogeografske regionalizacije Republike Srpske, karakteristike naseobinskih prilika i prostorno-funkcionalne organizacije. Izdvojena su problemska područja i predložene mjere revitalizacije.

Monografija tretira brojne probleme koji su od vitalnog značaja za održivi razvoj  i racionalnu prostornu organizaciju svakog društva, te ima teorijski i praktični značaj  u različitim oblastima društvene prakse.

Naučna monografija „Grad u prostoru i vremenu“ tretira fenomen grada kroz istorijsko-genetski pristup. U knjizi se daje pregled razvoja Urbane geografije i metodoloških pristupa izučavanju urbanog prostora.

Presjek geografsko-istorijskog razvoja grada sagledavan je iz ugla savremenih paradigmi i koncepata: prostorno-funkcionalne organizacija, odnosa grad–okolina, optimalne veličine grada i odnosa centar–periferija u cilju iznalaženja pozitivnih primjera iz istorijske prakse i sagledavanja razvojnih procesa u urbanim sistemima.

Upoređuju se različiti konsepti urbanog razvoja i uticaj grada na razvoj i prostornu organizaciju okruženja.

Sagledavaju se urbani rizici proizašli iz procesa savremene urbanizacije i pokreće pitanje održivosti urbanih srtuktura i mogućnosti upravljanja urbanim sistemima.

Kompleksno sagledan fenomen grada iz ugla geografske nauke ovu knjigu čini korisnom literaturom i drugim naukama i strukama koje se bave raznim aspektima razvoja grada iz oblasti urbane ekonomije, urbane sociologije, prostornim planerima, urbanistima i drugima.

Monografije možete preuzeti OVDJE.