Оригинални научни рад
UDC: 551.43(497.6 Република Српска)
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду je извршена морфоструктурна анализа слива ријеке Укрине, односно класификација главних тектонских облика рељефа ‒ морфоструктура, према њиховом правцу пружања, облику и релативној висини, те истакнуте неке морфолошке аномалије које су геоморфолошки докази при утврђивању и реконструкцији генезе и морфолошке еволуције слива ријеке Укрине. Резултати морфоструктурне анализе доведени су у везу са интензитетом механичке водне ерозије, с циљем утврђивања зависности карактера ерозионог процеса од морфоструктурне грађе слива.
Кључне ријечи: морфоструктуре, позитивне и негативне морфоструктуре, динарски правац пружања, морфолошке аномалије.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р. (2003). Морфоструктурни рељеф слива Укрине. Herald, 8, 27‒42.