Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 908:502.131.1(497.6 BARDA ČA)
DOI 10.7251/HER1014071M
DOWNLOAD .pdf


Мира Мандић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду се анализира размјепггај и структура насеобинске мреже као специфичног развојно-функционалног система у склопу мочварно-барског комплекса Бардача. Савремени друштвено-географски процеси у демографским, функционалним и морфофизиономским карактеристикама насеља имају позитивне и негативне тенденције које се одражавају на валоризацију Бардаче те се посматрају кроз развојно-функционални аспект у циљу постизања одрживог развоја.
Кључне ријечи: Насеобинска мрежа, насеобински систем, мочварно-барски комплекс, демографски процеси, функције, инфраструктура, одрживи развој.


 

SETTLEMENT NETWORK IN THE TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BARDACA


Mira Mandić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper analyzes the deployment and structure of the settlement network as a specific development functional systems in the swamp-pond complex of Bardaca. Contemporary socio-geographic prosesses in demographic, functional and morphophysiognomic characteristics of the settlement have positive and negative tendencies that can affect upon the valorization of Bardaca, so they are considered through the development functional aspect in order to achieve sustainable development.
Key words: settlement network, settlement system, swamp-pond complex, demographic processes, functions, infrastructure, sustainable development.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Мандић, М. (2011). Насеобинска мрежа у функцији одрживог развоја Бардаче. Herald, 14, 71−89. doi:10.7251/HER1014071M
Mandić, M. (2011). Settlement Network in the Terms of Sustainable Development of Bardaca. Herald, 14, 71−89. doi:10.7251/HER1014071M


Аутор за кореспонденцију: Мира Мандић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org