Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 908:502.131.1(497.6 BARDA ČA)
DOI 10.7251/HER1014071M
DOWNLOAD .pdf


Mira Mandić
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu se analizira razmjepggaj i struktura naseobinske mreže kao specifičnog razvojno-funkcionalnog sistema u sklopu močvarno-barskog kompleksa Bardača. Savremeni društveno-geografski procesi u demografskim, funkcionalnim i morfofizionomskim karakteristikama naselja imaju pozitivne i negativne tendencije koje se odražavaju na valorizaciju Bardače te se posmatraju kroz razvojno-funkcionalni aspekt u cilju postizanja održivog razvoja.
Ključne riječi: Naseobinska mreža, naseobinski sistem, močvarno-barski kompleks, demografski procesi, funkcije, infrastruktura, održivi razvoj.


 

SETTLEMENT NETWORK IN THE TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BARDACA


Mira Mandić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper analyzes the deployment and structure of the settlement network as a specific development functional systems in the swamp-pond complex of Bardaca. Contemporary socio-geographic prosesses in demographic, functional and morphophysiognomic characteristics of the settlement have positive and negative tendencies that can affect upon the valorization of Bardaca, so they are considered through the development functional aspect in order to achieve sustainable development.
Key words: settlement network, settlement system, swamp-pond complex, demographic processes, functions, infrastructure, sustainable development.


CITIRAJTE (Cite this article):
Mandić, M. (2011). Naseobinska mreža u funkciji održivog razvoja Bardače. Herald, 14, 71−89. doi:10.7251/HER1014071M
Mandić, M. (2011). Settlement Network in the Terms of Sustainable Development of Bardaca. Herald, 14, 71−89. doi:10.7251/HER1014071M


Autor za korespondenciju: Mira Mandić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org