Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 338.43:631.1.016(497.6 PC)
DOI 10.7251/HER1814105M
DOWNOLAD .pdf


Тања Мишлицки-Томић1 и Борис Спасојевић2
1Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Лущи, Република Српска
2Угоститељско-трговинско-туристичка школа, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Развој аграра у Поткозарју прате различити проблеми узроковани природним условима, те посебно вишедеценијским деструктивним социо-економским процесима. Динамично социјално преструктурирање и просторна покретљивост становништва Поткозарја према развијеним центрима у непосредном регионалном окружењу битно су измијенили функције и културну физиономију ове регије. У вези с тим, утврђени су неки проблеми развоја аграра и дефинисан модел могућег развоја регије.
Кључне ријечи: Аграрна подручја, развојни процеси, развојни проблеми, одрживи развој.


 

SOME ISSUES OF AGRARIAN DEVELOPMENT IN POTKOZARJE REGION

 

Tanja Mišlicki-Tomić1 and Boris Spasojević2
1Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Selvice, Trade and Tourism School, Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Agrarian development in Potkozarje region is characterized with different problems caused by natural conditions and decades of destructive social-economic processes. The dynamic social reorganization and spatial mobility of Potkozarje population towards the developed regional centers largely affected the functions and cultural physiognomy of the region. Referentially, some issues of agrarian development were estimated and a potential model of regional development was defined.
Key words: agrarian zones, development processes, development issues, sustainable development.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Мишлицки-Томић, Т., & Спасојевић, Б. (2014). Неки проблеми развоја аграра у Поткозарју. Herald, 18, 105−129. doi:10.7251/HER1814105M
Mišlicki-Tomić, T., & Spasojević, B. (2014). Some Issues of Agrarian Development in Potkozarje Region. Herald, 18, 105−129. doi:10.7251/HER1814105M


Аутор за кореспонденцију: Tања Мишлицки-Томић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; E-mail: tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tanja Mišlicki-Tomić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org