Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 327::911.3(478.9)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327105P
DOWNLOAD.pdf


Михаил Порфирович Бурла1 и Анатолиј Иванович Чистобајев2
1Придњестровски државни универзитет Тараса Шевченка, Тираспољ
2Санктпетербуршки државни универзитет, Санкт Петербург, Руска Федерација

 

Сажетак: У раду се процјењује утицај савремених глобалних геополитичких процеса на националну безбједност и одрживи развој самопроглашеног региона са неизвјесним међународно-политичким и правним статусом – Придњестровске Молдавске Републике (ПМР, Придњестровље). Прати се негативан тренд у динамици геополитичког положаја републике у постсовјетској ери, који произлази из распуштања Савјета за међусобну економску помоћ и Варшавског пакта, ширења НАТО-а на исток, стратешког опредјељења и политичких догађаја у сусједним земљама – Молдавији и Украјини. Приказује се да је ситуација у Придњестровљу нагло ескалирала због сукоба Русије и Украјине, испровоцираног из иностранства.

Кључне ријечи: геополитички положај, политичко-правни статус, референдум, самопроглашени регион, одрживи развој, међународна сарадња, Придњестровска Молдавска Република (Придњестровље).


UNRECOGNIZED PRIDNESTROVIAN MOLDOVAN REPUBLIC CAUGHT IN THE GRIP OF GLOBAL GEOPOLITICS

Mihail Porfirovich Burla1 and Anatoly Ivanovich Chistobaev2
1Taras Shevchenko Transnistria State University, Tiraspol
2St Petersburg University, St Petersburg, Russia

 

Abstract: The article assesses the influence of contemporary global geopolitical processes on the national security and sustainable development of the self-proclaimed region with an uncertain international political and legal status – the Pridnestrovian Moldavian Republic (PMR, Transnistria). A negative trend in the dynamics of the republic’s geopolitical position in the post-Soviet era is traced, stemming from the dissolution of the Council for Mutual Economic Assistance and the Warsaw Pact Organization, the expansion of NATO to the east, strategic orientation, and political events in neighboring first-order countries – Moldova and Ukraine. It is demonstrated that the situation in Transnistria has sharply escalated due to the conflict between Russia and Ukraine, which was provoked from abroad.

Keywords: geopolitical position, political and legal status, referendum, self-proclaimed region, sustainable development, international cooperation, Pridnestrovian Moldavian Republic (Transnistria).


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Бурла, М. П., & Чистобајев, А. И. (2023). Непризната Придњестровска Молдавска Република у загрљају глобалне геополитике. Гласник/Herald, 27, 105‒119. https://doi.org/10.7251/HER2327105P

Burla, M. P., & Chistobaev, A. I. (2023). Unrecognized Pridnestrovian Moldovan Republic Caught in the Grip of Global Geopolitics. https://doi.org/10.7251/HER2327105P


Аутор за кореспонденцију: Анатолиј Иванович Чистобајев, Санктпетербуршки државни универзитет, Универзитетски насип 7–9, 199034 Санкт Петербург, Руска Федерација, E-mail: chistobaev40@mail.ru
Corresponding author: Anatoly Ivanovich Chistobaev, St Petersburg University, Universitetskaya Embankment 7–9, 199034 St Petersburg, Russia, E-mail: chistobaev40@mail.ru