Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 528.4(497.6 Репубшжа Српска)
DOI 10.7251/HER1814087V
DOWNLOAD .pdf


Дејан Васић1, Славко Васиљевић1 и Драгољуб Секуловић2
1Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
2Универзитет одбране — Војна академија, Београд, Република Србија

 

Сажетак: Концепт геоида је од великог значаја у геодезији и геонаукама уопште. Као еквипотенцијална површ, геоид има фундаментални значај у дефинисању појмова хоризонталног и вертикалног. У пракси се користи као референтна површ за неколико система висина, за проучавање унутрашње грађе Земље и за позиционирање. У зависности од расположивих података, данас је могуће прецизно одређивање геоида како у приобалним, тако и у континенталним подручјима. У раду је обрађен проблем одређивања ундулације геоида, са практичним примјером одређивања на подручју Бања Луке и сјеверозападног дијела Републике Српске.
Кључне ријечи: Eквипотенцијална површ, геоид, ундулација геоида, глобални геопотенцијални модел.


 

GEOID DETERMINATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA BY USING
GLOBAL GEOPOTENTIAL MODEL EGM2008

 

Dejan Vasić1, Slavko Vasiljević1 and Dragoljub Sekulović2
1Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka, Republika Srpska
2University of Defence — Military Academy, Belgrade, Republic of Serbia

 

Abstract: The concept of the geoid is of great importance in geodesy and in geosciences genemlly. As an equipotential surface, the geoid is fundamental in defining the terms of the horizontal and vertical. In praxis, it is used as a reference surface for several height systems, for studing the Earth’s internal structure and positioning. Depending on the available data, it is possible to accurately determine the geoid in coastal as well as in continental areas. In this paper the problem of determining the geoid undulations is discussed, with a practical example of determining in the area of Banja Luka and the northwestern part of the Republic of Srpska.
Key words: equipotential surface, geoid, geoid undulation, global geopotential model.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Васић, Д., Васиљевић, С., & Секуловић, Д. (2014). Одређивање геоида на подручју Републике Српске примјеном глобалног геопотенцијалног модела EGM2008. Herald, 18, 87−103. doi:10.7251/HER1814087V
Vasić, D., Vasiljević, S., & Sekulović, D. (2014). Geoid Determination in the Republic of Srpska by Using Global Geopotential Model EGM2008. Herald, 18, 87−103. doi:10.7251/HER1814087V