Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 528.4(497.6 Repubšža Srpska)
DOI 10.7251/HER1814087V
DOWNLOAD .pdf


Dejan Vasić1, Slavko Vasiljević1 i Dragoljub Sekulović2
1Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
2Univerzitet odbrane — Vojna akademija, Beograd, Republika Srbija

 

Sažetak: Koncept geoida je od velikog značaja u geodeziji i geonaukama uopšte. Kao ekvipotencijalna površ, geoid ima fundamentalni značaj u definisanju pojmova horizontalnog i vertikalnog. U praksi se koristi kao referentna površ za nekoliko sistema visina, za proučavanje unutrašnje građe Zemlje i za pozicioniranje. U zavisnosti od raspoloživih podataka, danas je moguće precizno određivanje geoida kako u priobalnim, tako i u kontinentalnim područjima. U radu je obrađen problem određivanja undulacije geoida, sa praktičnim primjerom određivanja na području Banja Luke i sjeverozapadnog dijela Republike Srpske.
Ključne riječi: Ekvipotencijalna površ, geoid, undulacija geoida, globalni geopotencijalni model.


 

GEOID DETERMINATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA BY USING
GLOBAL GEOPOTENTIAL MODEL EGM2008

 

Dejan Vasić1, Slavko Vasiljević1 and Dragoljub Sekulović2
1Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka, Republika Srpska
2University of Defence — Military Academy, Belgrade, Republic of Serbia

 

Abstract: The concept of the geoid is of great importance in geodesy and in geosciences genemlly. As an equipotential surface, the geoid is fundamental in defining the terms of the horizontal and vertical. In praxis, it is used as a reference surface for several height systems, for studing the Earth’s internal structure and positioning. Depending on the available data, it is possible to accurately determine the geoid in coastal as well as in continental areas. In this paper the problem of determining the geoid undulations is discussed, with a practical example of determining in the area of Banja Luka and the northwestern part of the Republic of Srpska.
Key words: equipotential surface, geoid, geoid undulation, global geopotential model.


CITIRAJTE (Cite this article):
Vasić, D., Vasiljević, S., & Sekulović, D. (2014). Određivanje geoida na području Republike Srpske primjenom globalnog geopotencijalnog modela EGM2008. Herald, 18, 87−103. doi:10.7251/HER1814087V
Vasić, D., Vasiljević, S., & Sekulović, D. (2014). Geoid Determination in the Republic of Srpska by Using Global Geopotential Model EGM2008. Herald, 18, 87−103. doi:10.7251/HER1814087V