Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 502.131.1:316.722(497.6 UVJEĆA)
DOI 10.7251/HER2024139C
DOWNLOAD .pdf


 

Малина Чворо1 и Милица Борић1

¹Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Свједоци смо све израженије свијести о значају културне баштине. Она је незамјењив и необновљив стратешки ресурс одрживог развоја. Да ли смо створили услове за њено очување и даље коришћење у будућности? Ако дјелујемо у смјеру остваривања културне, еколошке, економске и туристичке одрживости, стварају се услови да и будуће генерације задовоље своје властите потребе за учењем. У раду је анализиран примјер традиционалног села Увјећа у Херцеговини које је на прагу изумирања. Циљ истрaживања су могући правци његовог одрживог развоја, односно опстанка. Методе које се користе у раду су анализа, синтеза, метода моделирања и студија случаја.
Кључне ријечи: културно насљеђе, одрживи туризам, традиционално село, камена кућа, Увјећа.


 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF REVIVING THE HERITAGE OF HERZEGOVINA: THE CASE OF THE VILLAGE OF UVJEĆA

 

 Malina Čvoro1 and Milica Borić1

1University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: We are witnessing the rising awareness with regard to the importance of cultural heritage. Cultural heritage is irreplaceable and non-renewable strategic resource of sustainable development. It remains to be seen whether we created the conditions for its preservation and further utilization in future. By acting to achieve cultural, ecological, economic and tourism sustainability, we shall facilitate that future generations may also fulfill their needs for learning. This paper analyzes a traditional village, the village of Uvjeća in Herzegovina, which is on the verge of extinction. The purpose of this research has been to explore possible directions of its sustainable development and survival. The methods used are the analysis, the synthesis, the method of modelling and the case study.
Key words: cultural heritage, sustainable tourism, traditional village, stone house, Uvjeća.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Чворо, М., & Борић, М. (2020). Одрживи развој у процесу оживљавања насљеђа Херцеговине: примјер села Увјећа. Herald, 24, 139‒154. https://doi.org/10.7251/HER2024139C

Čvoro, M., & Borić, M. (2020). Sustainable Development in the Process of Reviving the Heritage of Herzegovina: The Case of the Village of Uvjeća. Herald, 24, 139‒154. https://doi.org/10.7251/HER2024139C


Аутор за кореспонденцију: Малина Чворо, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Војводе Степе Степановића 77/3, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: malina.cvoro@aggf.unibl.org

Corresponding author: Malina Čvoro, University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: malina.cvoro@aggf.unibl.org