Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 502.131.1:316.722(497.6 UVJEĆA)
DOI 10.7251/HER2024139C
DOWNLOAD .pdf


 

Malina Čvoro1 i Milica Borić1

¹Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Svjedoci smo sve izraženije svijesti o značaju kulturne baštine. Ona je nezamjenjiv i neobnovljiv strateški resurs održivog razvoja. Da li smo stvorili uslove za njeno očuvanje i dalje korišćenje u budućnosti? Ako djelujemo u smjeru ostvarivanja kulturne, ekološke, ekonomske i turističke održivosti, stvaraju se uslovi da i buduće generacije zadovolje svoje vlastite potrebe za učenjem. U radu je analiziran primjer tradicionalnog sela Uvjeća u Hercegovini koje je na pragu izumiranja. Cilj istraživanja su mogući pravci njegovog održivog razvoja, odnosno opstanka. Metode koje se koriste u radu su analiza, sinteza, metoda modeliranja i studija slučaja.
Ključne riječi: kulturno nasljeđe, održivi turizam, tradicionalno selo, kamena kuća, Uvjeća.


 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF REVIVING THE HERITAGE OF HERZEGOVINA: THE CASE OF THE VILLAGE OF UVJEĆA

 

 Malina Čvoro1 and Milica Borić1

1University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: We are witnessing the rising awareness with regard to the importance of cultural heritage. Cultural heritage is irreplaceable and non-renewable strategic resource of sustainable development. It remains to be seen whether we created the conditions for its preservation and further utilization in future. By acting to achieve cultural, ecological, economic and tourism sustainability, we shall facilitate that future generations may also fulfill their needs for learning. This paper analyzes a traditional village, the village of Uvjeća in Herzegovina, which is on the verge of extinction. The purpose of this research has been to explore possible directions of its sustainable development and survival. The methods used are the analysis, the synthesis, the method of modelling and the case study.
Key words: cultural heritage, sustainable tourism, traditional village, stone house, Uvjeća.


CITIRAJTE (Cite this article):

Čvoro, M., & Borić, M. (2020). Održivi razvoj u procesu oživljavanja nasljeđa Hercegovine: primjer sela Uvjeća. Herald, 24, 139‒154. https://doi.org/10.7251/HER2024139C

Čvoro, M., & Borić, M. (2020). Sustainable Development in the Process of Reviving the Heritage of Herzegovina: The Case of the Village of Uvjeća. Herald, 24, 139‒154. https://doi.org/10.7251/HER2024139C


Autor za korespondenciju: Malina Čvoro, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: malina.cvoro@aggf.unibl.org

Corresponding author: Malina Čvoro, University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: malina.cvoro@aggf.unibl.org