DOWNLOAD .pdf


Милош Бјеловитић:
Ј. Чворо и Р. Голубовић: Ванруска Азија, Универзитет у Нишу, Природно-математички Факултет, Ниш, 2000. Стр. 387. Тираж 200 примјерака.

Здравко Маријанац:
В. А. Кварталнов: Туризам, Москва, 2000. године, „Финансије и статистика”, 5.000 примјерака.

Драшко Маринковић:
Б. С. Ђурђев: Основе технике у демографији, Друштво демографа Југославије, Београд, Змај, 2001, Стр. 206, Тираж 500.

Миленко Живковић:
Ђ. Марић и М. Грчић: Географија за II разред гимназије (I издање), Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2001. година, Странице 250, Илустрације 24, Тираж 3000 примјерака.

Даворин Бајић:
Туризам „Савремене тенденције у туризму 2001.“, Научно-стручни часопис из туризма, Издавач: Природно-математички факултет, Институт за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 2002. године, број 5, стр. 119, тираж 200.

Александра Петрашевић:
Савремене тенденције у картографији, Издавач: Географски факултет, Универзитет у Београду, „Геокарта“ Београд, 2001. године, стр. 139.

Ирена Медар:
Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић и Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Друго допуњено издање, Етнографски институт САНУ, Интерпринт, Београд, 1998, стр. XX, 484, Тираж 1500.

Милош Бјеловитић:
НОВИ ЧАСОПИСИ; Зборник за природно-математичке науке, Бања Лука, 2001. Година I, Број 1, Издавач: Матица Српска Републике Српске, Бања Лука 2001. Стр. 197; Зборник друштвено-хуманистичких наука, Бања Лука, 2002. Година I, Број 1, Издавач: Матица српска Републике Српске, Бања Лука, 2001. Стр. 276.

Милош Бјеловитић:
ШТАМПА СРБА У ХРВАТСКОЈ: Љетопис српског културног друштва „Просвјета” Загреб, 2000. Свезак В, Уредник Чедомир Вишњић. Страница 1-487; Просвјета, мјесечни часопис, Година 7, јуна 2000. Уредник Милорад Новаковић, идентитет Независне новине Срба у Хрватској, Година В, јуни 2000. Загреб, Уредник Чедомир Вишњић.

Миленко Живковић:
Градишки зборник, часопис за друштвена питања, Издавач: Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”, Општински одбор Градишка, Година III, Број 3, Градишка, септембар 2001. Стр. 147, Тираж 400 примјерака.

Мира Живковић-Мандић:
Српске земље и свијет, Научно-популарни часопис, Географско друштво Републике Српске.