Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 316.72(497)
DOI 10.7251/HER174039G
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Географски факултет, Универзитет у Београду, Република Србија

 

Сажетак: У раду су размотрене различите детерминанте и амбивалентност појма Балкана, како у физичко-географском, тако и у културногеографском, геополитичком и демографском аспекту. Истакнуте су специфичности и проблеми културног идентитета, који проистичу из сложене географске структуре и културно-историјског
наслеђа. Ближе су осветљене карактеристике Балкана као метафоре и културног конгломерата. На крају је истакнут утицај ширења европеизма, као новог политичког и културног смисла, на трансформацију културног идентитета балканског човека (homo balcanicusa).
Кључне речи: Културна геогафија, културни идентитет, Балкан, балканизација, балканизам


 

THE ISSUES OF THE BALKANS CULTURAL IDENTITY

 

Mirko Grčić
Faculty of Geography, Belgrade University, Republic of Serbia

 

Abstract: The paper discusses different determinants and the ambivalence of the Balkans term via physical-geographical, cultural-geographical, geopolitical, and demographic aspects. The specificities and problems of the cultural identity that emerged from a complex geographical structure and cultural-historical heritage were accounted for. Furthermore, a light was cast upon the Balkans features from the aspect of metaphors and cultural conglomerate. Finally, the impact of the spreading Europeism was pointed out, which was a new political and cultural feature affecting the transformation of the homo balcanicusa cultural identity.
Key words: cultural geography, cultural identity, the Balkans, balkanization, balkanism


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2014). Проблеми културног идентитета Балкана. Herald, 17, 39−67. doi:10.7251/HER174039G
Grčić, M. (2014). The Issues of the Balkans Cultural Identity. Herald, 17, 39−67. doi:10.7251/HER174039G


Аутор за кореспонденцију: Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs
Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs