Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 316.72(497)
DOI 10.7251/HER174039G
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija

 

Sažetak: U radu su razmotrene različite determinante i ambivalentnost pojma Balkana, kako u fizičko-geografskom, tako i u kulturnogeografskom, geopolitičkom i demografskom aspektu. Istaknute su specifičnosti i problemi kulturnog identiteta, koji proističu iz složene geografske strukture i kulturno-istorijskog
nasleđa. Bliže su osvetljene karakteristike Balkana kao metafore i kulturnog konglomerata. Na kraju je istaknut uticaj širenja evropeizma, kao novog političkog i kulturnog smisla, na transformaciju kulturnog identiteta balkanskog čoveka (homo balcanicusa).
Ključne reči: Kulturna geogafija, kulturni identitet, Balkan, balkanizacija, balkanizam


 

THE ISSUES OF THE BALKANS CULTURAL IDENTITY

 

Mirko Grčić
Faculty of Geography, Belgrade University, Republic of Serbia

 

Abstract: The paper discusses different determinants and the ambivalence of the Balkans term via physical-geographical, cultural-geographical, geopolitical, and demographic aspects. The specificities and problems of the cultural identity that emerged from a complex geographical structure and cultural-historical heritage were accounted for. Furthermore, a light was cast upon the Balkans features from the aspect of metaphors and cultural conglomerate. Finally, the impact of the spreading Europeism was pointed out, which was a new political and cultural feature affecting the transformation of the homo balcanicusa cultural identity.
Key words: cultural geography, cultural identity, the Balkans, balkanization, balkanism


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (2014). Problemi kulturnog identiteta Balkana. Herald, 17, 39−67. doi:10.7251/HER174039G
Grčić, M. (2014). The Issues of the Balkans Cultural Identity. Herald, 17, 39−67. doi:10.7251/HER174039G


Autor za korespondenciju: Mirko Grčić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs
Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs