Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.577:556.131(497.6Соколац)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327001P
DOWNLOAD.pdf


 

Татјана Попов1, Слободан Гњато1, Горан Трбић1, Марко Иванишевић1, Дарко Боројевић2 и Милица Ђорђевић2
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
2Републички хидрометеоролошки завод Републикe Српскe, Бања Лука, Република Српска, БиХ

 

Сажетак: У раду су анализиране промјене температуре ваздуха и падавина у Сокоцу (Република Српска, Босна и Херцеговина) у периоду 1961–2022. године. Климатске промјене на истраживаном простору детерминисане су на бази линеарног тренда у периоду 1961–2022. године и на основу промјена које су се десиле између посљедње двије климатске нормале које препоручује Свјетска метеоролошка организација (1961‒1990. и 1991‒2020. године). Утврђено је да је у Сокоцу присутно значајно загријавање климатског система. Годишња и сезонске средње, максималне и минималне температуре ваздуха показале су статистички значајне позитивне трендове. Посматрано по сезонама, пораст температуре је присутан током цијеле године, али је најизраженији у сезони зима. Фреквенција појаве и интензитет температурних екстрема нарочито су повећани посљедњих деценија. У свим сезонама забиљежени су позитивни трендови падавина, иако је значајан пораст присутан једино у сезони прољеће. Осим пораста укупне количине падавина, утврђен је и позитиван тренд индекса екстремних падавина (за већину индекса и статистички значајан).

Кључне ријечи: климатске промјене, температура ваздуха, падавине, екстремни климатски индекси, тренд, климатске нормале, Соколац (Република Српска, Босна и Херцеговина).


CHANGES IN AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN SOKOLAC (1961–2022)

 

Tatjana Popov1*, Slobodan Gnjato1, Goran Trbić1, Marko Ivanišević1, Darko Borojević2 and Milica Đorđević2
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H
2Republic Hydrometeorological Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

 

Abstract: The paper had analyzed changes in air temperature and precipitation in Sokolac (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina) during the 1961–2022 periods. Climate change over the researched area was determined based on a linear trend for the 1961–2022 periods and based on the changes that occurred between the last two thirty-year standard climatological periods recommended by the World Meteorological Organization (1961‒1990 and 1991‒2020). It was established that a significant warming of the climate system is present in Sokolac. Annual and seasonal mean, but also maximum and minimum air temperatures displayed statistically significant positive trends. Observed by seasons, the temperature increase was present through the entire year, but was most pronounced in the winter season. The frequency and intensity of temperature extremes have particularly increased in recent decades. Positive precipitation trends were recorded in all seasons, although a significant increase was present only during the spring season. In addition to the rise in the total precipitation, а positive trend in the extreme precipitation indices was also determined (for most indices, increase was statistically significant).

Keywords: climate change, air temperature, precipitation, extreme climate indices, trend, climate normals, Sokolac (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina).


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Попов, Т., Гњато, С., Трбић, Г., Иванишевић, М., Боројевић, Д., & Ђорђевић, М. (2023). Промјене температуре ваздуха и падавина у Сокоцу (1961–2022). Гласник/Herald, 27, 1‒25. https://doi.org/10.7251/HER2327001P

Popov, T., Gnjato, S., Trbić, G., Ivanišević, M., Borojević, D., & Đorđević, M. (2023). Changes in Air Temperature and Precipitation in Sokolac (1961–2022). Гласник/Herald, 27, 1‒25. https://doi.org/10.7251/HER2327001P


Аутор за кореспонденцију: Татјана Попов, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Mладена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org