Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 551.577:556.131(497.6Sokolac)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327001P
DOWNLOAD.pdf


 

Tatjana Popov1, Slobodan Gnjato1, Goran Trbić1, Marko Ivanišević1, Darko Borojević2 i Milica Đorđević2
1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
2Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

 

Sažetak: U radu su analizirane promjene temperature vazduha i padavina u Sokocu (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) u periodu 1961–2022. godine. Klimatske promjene na istraživanom prostoru determinisane su na bazi linearnog trenda u periodu 1961–2022. godine i na osnovu promjena koje su se desile između posljednje dvije klimatske normale koje preporučuje Svjetska meteorološka organizacija (1961‒1990. i 1991‒2020. godine). Utvrđeno je da je u Sokocu prisutno značajno zagrijavanje klimatskog sistema. Godišnja i sezonske srednje, maksimalne i minimalne temperature vazduha pokazale su statistički značajne pozitivne trendove. Posmatrano po sezonama, porast temperature je prisutan tokom cijele godine, ali je najizraženiji u sezoni zima. Frekvencija pojave i intenzitet temperaturnih ekstrema naročito su povećani posljednjih decenija. U svim sezonama zabilježeni su pozitivni trendovi padavina, iako je značajan porast prisutan jedino u sezoni proljeće. Osim porasta ukupne količine padavina, utvrđen je i pozitivan trend indeksa ekstremnih padavina (za većinu indeksa i statistički značajan).

Ključne riječi: klimatske promjene, temperatura vazduha, padavine, ekstremni klimatski indeksi, trend, klimatske normale, Sokolac (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina).


CHANGES IN AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN SOKOLAC (1961–2022)

 

Tatjana Popov1*, Slobodan Gnjato1, Goran Trbić1, Marko Ivanišević1, Darko Borojević2 and Milica Đorđević2
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H
2Republic Hydrometeorological Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

 

Abstract: The paper had analyzed changes in air temperature and precipitation in Sokolac (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina) during the 1961–2022 periods. Climate change over the researched area was determined based on a linear trend for the 1961–2022 periods and based on the changes that occurred between the last two thirty-year standard climatological periods recommended by the World Meteorological Organization (1961‒1990 and 1991‒2020). It was established that a significant warming of the climate system is present in Sokolac. Annual and seasonal mean, but also maximum and minimum air temperatures displayed statistically significant positive trends. Observed by seasons, the temperature increase was present through the entire year, but was most pronounced in the winter season. The frequency and intensity of temperature extremes have particularly increased in recent decades. Positive precipitation trends were recorded in all seasons, although a significant increase was present only during the spring season. In addition to the rise in the total precipitation, a positive trend in the extreme precipitation indices was also determined (for most indices, increase was statistically significant).

Keywords: climate change, air temperature, precipitation, extreme climate indices, trend, climate normals, Sokolac (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina).


CITIRAJTE (Cite this article):

Popov, T., Gnjato, S., Trbić, G., Ivanišević, M., Borojević, D., & Đorđević, M. (2023). Promjene temperature vazduha i padavina u Sokocu (1961–2022). Glasnik/Herald, 27, 1‒25. https://doi.org/10.7251/HER2327001P

Popov, T., Gnjato, S., Trbić, G., Ivanišević, M., Borojević, D., & Đorđević, M. (2023). Changes in Air Temperature and Precipitation in Sokolac (1961–2022). Glasnik/Herald, 27, 1‒25. https://doi.org/10.7251/HER2327001P


Autor za korespondenciju: Tatjana Popov, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org