Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.131:551.524(497.6-11)
DOI 10.7251/HER2125001
DOWNLOAD .pdf


Татјана Попов1, Слободан Гњато1, Горан Трбић1 и Марко Иванишевић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду се анализирају промјене температуре ваздуха у Источној Херцеговини у периоду 1961‒2016. године. На основу података о мјесечним средњим, средњим максималним и средњим минималним температурама ваздуха са метеоролошких и падавинских станица у Источној Херцеговини анализирани су трендови, распоред према перцентилима и промјене у односу на просјечне вриједности у референтном периоду 1961−1990. године. Резултати истраживања показују да је на простору Источне Херцеговине присутна тенденција загријавања. Значајне позитивне трендове на годишњем нивоу испољавају како средње (0.1−0.3°C по деценији), тако и средње максималне (0.3−0.4°C по деценији) и средње минималне (0.1−0.4°C по деценији) температуре ваздуха. Повећање температура ваздуха присутно је током цијеле године, али је најизраженије у сезони љето (средња и средња минимална температура порасла је за 0.3−0.6°C по деценији, а средња максимална за 0.5−0.6°C), а нарочито током два најтоплија мјесеца, јула и августа.
Кључне ријечи: средња, средња максимална и средња минимална температура ваздуха, климатске промјене, Источна Херцеговина.CHANGES IN AIR TEMPERATURE OVER THE EAST HERZEGOVINA IN THE 1961‒2016 PERIODS

Tatjana Popov1, Slobodan Gnjato1, Goran Trbić1 and Marko Ivanišević1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

Abstract: The paper analyzes changes in air temperatures over the East Herzegovina in the 1961‒2016 periods. Based on data on monthly mean, mean maximum and mean minimum air temperatures from meteorological and rain gauge stations in the East Herzegovina, trends, percentile ranks and changes in relation to the average values in the reference 1961−1990 periods were analyzed. The research results show that there is a tendency of warming over the territory of East Herzegovina. Significant positive trends are manifested by both mean (0.1−0.3°C per decade) and mean maximum (0.3−0.4°C per decade) and mean minimum (0.1−0.4°C per decade) annual air temperatures. The increase in temperatures is present throughout the year, but it is most pronounced in the summer season (mean and mean minimum temperature increased by 0.3−0.6°C per decade, and mean maximum by 0.5−0.6°C), and especially during the two warmest months, July and August.
Key words: mean, mean maximum and mean minimum air temperature, climate change, East Herzegovina.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Попов, Т., Гњато, С., Трбић, Г., & Иванишевић, М. (2021). Промјене температуре ваздуха у Источној Херцеговини у периоду 1961‒2016. године. Гласник/Herald, 25, 1‒24. https://doi.org/10.7251/HER2125001P

Popov, T., Gnjato, S., Trbić, G., & Ivanišević, M. (2021). Changes in Air Temperature Over the East Herzegovina in the 1961‒2016 Periods. Гласник/Herald, 25, 1‒24. https://doi.org/10.7251/HER2125001P


Аутор за кореспонденцију: Татјана Попов, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Mладена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org

Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org