Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 556.131:551.524(497.6-11)
DOI 10.7251/HER2125001
DOWNLOAD .pdf


Tatjana Popov1, Slobodan Gnjato1, Goran Trbić1 i Marko Ivanišević1
1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu se analiziraju promjene temperature vazduha u Istočnoj Hercegovini u periodu 1961‒2016. godine. Na osnovu podataka o mjesečnim srednjim, srednjim maksimalnim i srednjim minimalnim temperaturama vazduha sa meteoroloških i padavinskih stanica u Istočnoj Hercegovini analizirani su trendovi, raspored prema percentilima i promjene u odnosu na prosječne vrijednosti u referentnom periodu 1961−1990. godine. Rezultati istraživanja pokazuju da je na prostoru Istočne Hercegovine prisutna tendencija zagrijavanja. Značajne pozitivne trendove na godišnjem nivou ispoljavaju kako srednje (0.1−0.3°C po deceniji), tako i srednje maksimalne (0.3−0.4°C po deceniji) i srednje minimalne (0.1−0.4°C po deceniji) temperature vazduha. Povećanje temperatura vazduha prisutno je tokom cijele godine, ali je najizraženije u sezoni ljeto (srednja i srednja minimalna temperatura porasla je za 0.3−0.6°C po deceniji, a srednja maksimalna za 0.5−0.6°C), a naročito tokom dva najtoplija mjeseca, jula i avgusta.
Ključne riječi: srednja, srednja maksimalna i srednja minimalna temperatura vazduha, klimatske promjene, Istočna Hercegovina.CHANGES IN AIR TEMPERATURE OVER THE EAST HERZEGOVINA IN THE 1961‒2016 PERIODS

Tatjana Popov1, Slobodan Gnjato1, Goran Trbić1 and Marko Ivanišević1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

Abstract: The paper analyzes changes in air temperatures over the East Herzegovina in the 1961‒2016 periods. Based on data on monthly mean, mean maximum and mean minimum air temperatures from meteorological and rain gauge stations in the East Herzegovina, trends, percentile ranks and changes in relation to the average values in the reference 1961−1990 periods were analyzed. The research results show that there is a tendency of warming over the territory of East Herzegovina. Significant positive trends are manifested by both mean (0.1−0.3°C per decade) and mean maximum (0.3−0.4°C per decade) and mean minimum (0.1−0.4°C per decade) annual air temperatures. The increase in temperatures is present throughout the year, but it is most pronounced in the summer season (mean and mean minimum temperature increased by 0.3−0.6°C per decade, and mean maximum by 0.5−0.6°C), and especially during the two warmest months, July and August.
Key words: mean, mean maximum and mean minimum air temperature, climate change, East Herzegovina.


CITIRAJTE (Cite this article):

Popov, T., Gnjato, S., Trbić, G., & Ivanišević, M. (2021). Promjene temperature vazduha u Istočnoj Hercegovini u periodu 1961‒2016. godine. Glasnik/Herald, 25, 1‒24. https://doi.org/10.7251/HER2125001P

Popov, T., Gnjato, S., Trbić, G., & Ivanišević, M. (2021). Changes in Air Temperature Over the East Herzegovina in the 1961‒2016 Periods. Glasnik/Herald, 25, 1‒24. https://doi.org/10.7251/HER2125001P


Autor za korespondenciju: Tatjana Popov, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org

Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org