Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 528.9″652″(497)(084.4)
DOI 10.7251/HER2117017G
DOWNLOAD


Мирко Грчић
Универзитет у Београду – Географски факултет, Србија

 

Апстракт: Са римским освајањима и ширењем географског хоризонта истовремено и упоредо је ишло и грађење друмова по пространом Римском царству, којима су биле обухваћене ближе и даље римске провинције у земљама сва три континента Старог света око Средоземља. У овом раду анализирана је садржина знамените Појтингерове карте, за коју се претпоставља да је копија оригинала из друге половине IV века нове ере, која се односи на западни део Балканског полуострва.
Кључне речи: Tabula peutingeriana, итинерар, Балкан, Римска империја, историјска географија


 

WEST BALKAN ROADS AND SETTLEMENTS ON PEUTINGER’S MAP – ITINERARY

 

Mirko Grčić
University of Belgrade – Faculty of Geography, Serbia

 

Abstract: Roman conquests and the spread of geographical horizon were simultaneously accompanied by road constructions all over the vast Roman Empire, which encompassed both nearer and distant provinces in countries of all three ancient world continents around the Mediterranean. This paper analyzes the content of the eminent Peutinger’s map, which is assumed to be a copy of the original map dating back to the second half of IV century AD referring to the West Balkan peninsula.
Key words: Tabula peutingeriana, itinerary, the Balkans, Roman Empire, historical geography, historical cartography.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2017). Путеви и насељена места Западног Балкана на Појтингеровој табли – итинерару. Herald, 21, 17−37. doi: 10.7251/HER2117017G
Grčić, M. (2017). West Balkan Roads and Settlements on Peutinger’s Map ‒ Itinerary. Herald, 21, 17−37. doi: 10.7251/HER2117017G


Аутор за кореспонденцију: Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs
Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs