Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 314.15(497.63 ZMIJANJE)
DOWNLOAD .pdf


Драгица Гатарић и Зора Живановић
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија

 

Сажетак: У овом раду су презентоване неке чињенице о планским (Шљивно, Радманићи, део Добрње и Вилуса) и принудно или насилно расељеним насељима (Доње Ратково, Доње Соколово, Горње Ратково, Горње Соколово, Љубине и Горња Козица) на територији Змијања. Планско и насилно расељавање етнички хомогених насеља (99,8% Срби), довело је до несагледивих, пре свега, демографских поремећаја не само на овом простору него и већем делу Републике Српске. Пресудан моменат за свеукупни развој и насеобинску трансформацију Змијања, како у просторно-демографском, морфо-физиономском и функционалном смислу, јесте грађанско-верски рат у Босни и Херцеговини који је проузроковао сеоски егзодус, односно масовно и хаотично територијално померање становништва.
Кључне речи: Насеља, Змијање, миграције становништва, депопулација.


 

RESETTLED AND SEMI – RESETLLED COMMUNITIES ON THE TERRITORY OF ZMIJANJE

 

Dragica Gatarić and Zora Živanović
Faculty of Geography at Belgrade University, Republic Serbia

 

Abstract: The paper presents some facts about planned resettlement (Šljivno, Radmanići, a part of Dobrnje and Vilusi) and forcible ressetlement of communities (Donje Ratkovo, Donje Sokolovo, Gornje Ratkovo, Gornje Sokolovo, Ljubina and Gornja Kozica) on the territory of Zmijanje. Planned and forcible resettlements of ethnicaly homegenous communities (99.8% Serbs), have led to unforseeable demographic disruptions not only in this area, but in the larger part of the Republic of Srpska. A decisive moment for the overall development and settlement transformation of Zmijanje in terms of spatial-demographic, morpho-physionomic and functional aspects, was the civil war in Bosnia and Herzegovina, which induced exodus from rural areas i.e. massive and chaotic territorial displacement of rural dwellers.
Key words: community, Zmijanje, population migrations, depopulation


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гатарић, Д., & Живановић, З. (2012). Расељена и делилмично расељена насеља на територији Змијања. Herald, 15, 155−166.
Gatarić, D., & Živanović, Z. (2012). Resettled and Semi-Resetlled Communities on the Territory of Zmijanje. Herald, 15, 155−166.