Оригинални научни рад
UDC: 911:528.9:355.43
DOWNLOAD .pdf


Mирко Грчић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: У раду je размотрен појам геостратегије и истакнут значај географске информације као детерминанте умећа ратовања у историјској перспективи.
Кључне речи: геостратегија, геополитика, војна географија, војна картографија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, M. (1998). Развој и узајамне релације, географије, војне картографије и геостратегије. Herald, 3, 21‒38.