Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 911.3::[321.01+316.485.26(497.15)
DOI 10.7251/HRLD1316025Z
DOWNLOAD .pdf


Igor Zekanović
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Geoprostor Bosne i Hercegovine odlikuju karakteristična obilježja, proistekla iz susreta i sukoba različitih religija i civilizacija. U tom pogledu, religijsko-civilizacijski faktor zauzima posebno mjesto i značaj, kako u prošlosti, tako i u savremenim političko-geografskim procesima. Religijska i kulturno- civilizacijska različitost, često i animoziteti, na dodirnim tačkama, bili su uzrok ratnim konfliktima krajem dvadesetog vijeka. Zato su savremene geopolitičke odrednice Bosne i Hercegovine rezultat specifičnih religijsko-civilizacijskih interesa.
Ključne riječi: Religije, civilizacije, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, političko-geografski procesi.


 

RELIGIOUS-CIVILIZATION FEATURES OF BIH GEO-SPACE AS A DETERMINANT OF MODERN POLITICAL-GEOGRAPHICAL PROCESSES

 

Igor Zekanović
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Bosnia and Herzegovina geo-space is characterized by typical features that resulted from confrontations and clashes among various religions and civilizations. In this regard, the religious-civilization feature holds a special relevance in both past and modern political-geographical processes. The religious and cultural-civilization divergence and frequent animosity have caused war conflict in late 20th century. Therefore, the modern geopolitical features of Bosnia and Herzegovina are a result of specific religious-civilization interests.
Key words: religions, civilizations, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, political-geographical processes


CITIRAJTE (Cite this article):
Zekanović, I. (2013). Religijsko-civilizacijske odrednice geoprostora BiH kao determinanta savremenih političko-geografskih procesa. Herald, 16, 25−41. doi:10.7251/HRLD1316025Z
Zekanović, I. (2013). Religious-Civilization Features of BiH Geo-Space as a Determinant of Modern Political-Geographical Processes. Herald, 16, 25−41. doi:10.7251/HRLD1316025Z


Autor za korespondenciju: Igor Zekanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: igor.zekanovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Igor Zekanović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: igor.zekanovic@pmf.unibl.org