Orginalan naučni rad
UDC: 911.3.33
DOWNLOAD .pdf


Đuro Marić
Filozofski fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: U radu se govori o Republici Srpskoj kao novoj političko-teritorijalnoj zajednici na geoprostoru bivše BiX, verifikovanoj Dejtonsko-pariškim sporazumom. Razmatrajući geopolitičke i geostrategijske odnose i ukupne geografske odlike i procese, autor nastoji da sagleda i perspektivnost Republike Srpske.
Ključne riječi: Republika Srpska, Dejtonski sporazum, geopolitički položaj, prirodnogeografske odlike, ekonomskogeografske odlike, razvoj.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marić, Đ. (1996). Republika Srpska kao nova političko-teritorijalna zajednica. Herald, 1, 7‒26.