Оригинални научни рад
UDC: 338.48-44(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Горан Поповић1 и Срђа Поповић2
1 Економски факултет, Бања Лука
2 Средњошколски центар „Данило Киш“, Будва

 

Сажетак: Примјењујући европске развојне стандарде, Републику Српску и БиХ, готово у цјелини, можемо дефинисати као руралну територију. То се посебно односи на неразвијене и запуштене просторе. Приближавање БиХ европским интеграцијама подразумијева неопходност предузимања припремних радњи чији је крајњи циљ улазак у ЕУ. Ово се посебно односи на хармонизацију са заједничким политикама Уније. Интегрални рурални развој је важан фактор европских економских интеграција, а развој руралног туризма његова кључна компонента. У овом раду су идентификовани основни материјални и нематеријални ресурси, неопходни за развој руралног туризма на неразвијеним и запуштеним територијама. У Републици Српској постоје значајни неискоришћени потенцијали у овој области. У раду је доказана претпоставка, да се примјеном одговарајућег модела интегралног руралног развоја, они могу ставити у функцију ревитализације руралних територија, али развоја друштва у цјелини.
Кључне ријечи: Европска унија, интегрални рурални развој, модел, ресурси, рурални туризам.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Поповић, Г., & Поповић, С. (2007). Ресурсни аспект развоја туризма на неразвијеним и запуштеним територијама Републике Српске ‒ примјеном концепта интегралног руралног развоја. Herald, 11, 135‒146.