Оригинални научни рад
UDC: 911.3:312.95(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Милован Радовановић
Географски институт “Јован Цвијић” САНУ, Београд


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Радовановић, М. (1999). Шарпланина и њене жупе у косовско-метохијској области јужне Србије. Herald, 4, 29‒46.