Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 338.124.4:331.56(497.6РС)
DOI 10.7251/HER2117071S
DOWNLOAD .pdf


Саша Станивук1 и Драшко Маринковић2
1Слободана Јовановића 34, Бања Лука, Република Српска
2Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: Незапосленост је један од кључних друштвених проблема са којим се сусреће Република Српска. За незапослена лица у свим земљама свијета незапосленост је веома тешко и понижавајуће стање, а за друштво и државу неискориштени ресурс. У случају Републике Српске рјешевање проблема незапослености је посебно важно јер су људски ресурси којима она располаже све мањи. Број њених становника већ више од десет година непрестано се смањује као посљедица негативног природног прираштаја и негативног миграционог салда. Јасно је да негативне вриједности ова два демографска показатеља у дужем периоду неминовно утичу на старосну структуру становништва, тј. на демографско старење земље и смањење броја и удјела радно способног становништва, што узрокује оптерећење социјалних фондова и читав низ негативних економских посљедица.
Кључне ријечи: незапосленост, Република Српска, економски развој, демографске посљедице


 

UNEMPLOYMENT OF REPUBLIC OF SRPSKA’S POPULATION –
SPATIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

 

Saša Stanivuk1 and Draško Marinković2
1Slobodana Jovanovića 34, Banja Luka, Republika Srpska
2Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Unemployment is one of the key social problems Republic of Srpska is facing with. For unemployed persons in all the countries of the world unemployment is a very difficult and humiliating condition, and for society and country an unused resource. In the case of Republic of Srpska solving the problem of unemployment is especially important because human resources at its disposal are less and less. The population has been decreasing for more than ten years as a result of negative natural increase and net migration rates. It is clear that negative values of these two demographic indicators for a longer period of time are inevitably influencing the population’s age structure, i.e. demographic aging of the country and decreasing of the number and share of working population, which burdens social funds and causes a whole range of negative economic consequences.
Key words: unemployment, Republic of Srpska, economic development, demographic consequences


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Станивук, С., & Маринковић, Д. (2017). Незапосленост становништва Републике Српске – просторно-демографске карактеристике. Herald, 21, 71−89. doi:10.7251/HER2117071S
Stanivuk, S., & Marinković, D. (2017). Unemployment of Republic of Srpska’s Population – Spatio-Demographic Characteristics. Herald, 21, 71−89. doi:10.7251/HER2117071S


Аутор за кореспонденцију: Драшко Маринковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Draško Marinković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org