Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 91:371.31
DOI 10.7251/HER2024127T
DOWNLOAD .pdf


Млађен Трифуновић1

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Рад се бави анализом сазнајних могућности метафоре унутар области географског образовања. Суштинска когнитивна функција метафоре састоји се у томе да на основу познатог објашњава непознато. Овај процес догађа се путем спајања различитих система идеја. Метафора се, према томе, показује као веома ефикасан начин објашњења кључних идеја и појмова у наставном процесу конципираном на принципу интерпретације. У раду су дати и практични примјери могућности примјене различитих географских метафора.

Кључне ријечи: сазнање, настава географије, географска метафора, интерпретација.


 

COGNITIVE VALUES OF METAPHORS IN GEOGRAPHY EDUCATION

 

Mlađen Trifunović1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper analyzes the cognitive potentials of metaphors within the field of geographic education. The essential cognitive function of the metaphor is to explain the unknown based on the known. This process occurs by connecting two different systems of ideas with the help of metaphor. Metaphor, therefore, proves to be a very effective way of explaining the key ideas and concepts in the learning process based on the principle of interpretation. The paper also gives practical examples of the possibility of applying different geographical metaphors.

Key words: cognition, geography teaching, geographical metaphor, interpretation.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Трифуновић, М. (2020). Сазнајнe вриједности метафоре у настави географије. Herald, 24, 127‒138. https://doi.org/10.7251/HER2024127T

Trifunović, M. (2020). Cognitive Values of Metaphors in Geography Education. Herald, 24, 127‒138. https://doi.org/10.7251/HER2024127T


Аутор за кореспонденцију: Млађен Трифуновић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mlađen Trifunović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org