Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 91:371.31
DOI 10.7251/HER2024127T
DOWNLOAD .pdf


Mlađen Trifunović1

1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Rad se bavi analizom saznajnih mogućnosti metafore unutar oblasti geografskog obrazovanja. Suštinska kognitivna funkcija metafore sastoji se u tome da na osnovu poznatog objašnjava nepoznato. Ovaj proces događa se putem spajanja različitih sistema ideja. Metafora se, prema tome, pokazuje kao veoma efikasan način objašnjenja ključnih ideja i pojmova u nastavnom procesu koncipiranom na principu interpretacije. U radu su dati i praktični primjeri mogućnosti primjene različitih geografskih metafora.

Ključne riječi: saznanje, nastava geografije, geografska metafora, interpretacija.


 

COGNITIVE VALUES OF METAPHORS IN GEOGRAPHY EDUCATION

 

Mlađen Trifunović1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper analyzes the cognitive potentials of metaphors within the field of geographic education. The essential cognitive function of the metaphor is to explain the unknown based on the known. This process occurs by connecting two different systems of ideas with the help of metaphor. Metaphor, therefore, proves to be a very effective way of explaining the key ideas and concepts in the learning process based on the principle of interpretation. The paper also gives practical examples of the possibility of applying different geographical metaphors.

Key words: cognition, geography teaching, geographical metaphor, interpretation.


CITIRAJTE (Cite this article):

Trifunović, M. (2020). Saznajne vrijednosti metafore u nastavi geografije. Herald, 24, 127‒138. https://doi.org/10.7251/HER2024127T

Trifunović, M. (2020). Cognitive Values of Metaphors in Geography Education. Herald, 24, 127‒138. https://doi.org/10.7251/HER2024127T


Autor za korespondenciju: Mlađen Trifunović, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mlađen Trifunović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org