Прегледни научни рад/ Review scientific paper
UDC  726.825:930.85(497.6Требиње)
DOI 10.7251/HER2125183L
DOWNLOAD


 

Милимир Лојовић1, Обрен Гњато1 и Срђа Поповић2
1Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, Република Српска
2 Факултет за медитеранске и пословне студије, Тиват, Црна Гора

 

Сажетак: Циљ рада је допринос проучавању и валоризацији средњовјековних камених надгробних споменика ‒ стећака на подручју Требиња. Рад је утемељен на резултатима претходних, дијелом и властитих, проучавања стећака, њихове орнаментике, облика и размјештаја. Преовладавају тврдње да они доминантно носе обиљежја српске средњовјековне културе и умјетничког изражавања, те културолошких утицаја из непосредног окружења.
Кључне ријечи: Требиње, стећци, некрополе, орнаментика, археологија, култура, етнос.


 

THE ORIGIN OF STEĆAK TOMBSTONES LOCATED IN TREBINJE AREA

 

Milimir Lojović1, Obren Gnjato1 and Srđa Popović2
1College of Tourism and Hospitality, Trebinje, Republic of Srpska
2Faculty of Mediterranean and Business Studies, Tivat, Montenegro

 

Abstract: The aim of this paper is to contribute to the study and valorization of medieval gravestones – stećak tombstones in the area of Trebinje. The work is founded on the results of previous, and partly own studies of stećak tombstones, their ornamentation, shape and arrangement. The prevailing claims are that they predominantly bear the characteristics of Serbian medieval culture and artistic expression, as well as cultural influences from the immediate environment.
Key words: Trebinje, stećak, necropolis, ornamentation, archeology, culture, ethnicity.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Лојовић, М., Гњато, О., & Поповић, С. (2021). Стећци на подручју Требиња. Гласник/Herald, 25, 183‒193. https://doi.org/10.7251/HER2125183L

Lojović, M., Gnjato, O., & Popović, S. (2021). The Origin of Stećak Tombstones Located in Trebinje Area. Гласник/Herald, 25, 183‒193. https://doi.org/10.7251/HER2125183L


Аутор за кореспонденцију: Милимир Лојовић, Висока школа за туризам и хотелијерство, Степе Степановића бб, 89101 Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: thtrebinje@teol. net

Corresponding author: Milimir Lojović, College of Tourism and Hospitality, Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: thtrebinje@teol. net