Originalan naučni rad
UDC: 911.3:631.585 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Pade Rakita
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Planina Vitoroga (narodni naziv!) prostrani je pašnjak i šumski revir za sva sela predionih cjelina ‒ Janja, Kupresa i Glamoča ‒ između kojih je ona smještena i čiji stanovnici imaju stočarska naselja na njoj. Ovaj rad se upravo odnosi na stočarska naselja na toj planini koja nose naziv ‒ staje. Čini se da sam naziv asocira na nekadašnji nomadizam kada se prilikom kretanja sa stokom moralo negdje stati (zastati); na to još više asocira ime susjedne planine Šatora na sjeverozapadnom rubu Glamočkog polja, a šator je simbol nomadizma. Najprimitivniji vid stočarskog naselja na ovoj planini je ograda. Od ograde razvio se naslon, od naslona, u kasnijoj fazi, nastale su staje ‒ koje sačinjavaju košare, kolibe, mlječari i, u širem smislu, torovi sa nepokretnim i pokretnim tornim kolibicama. To je bila završna faza razvoja stočarskih naselja na planini Vitorogi i njenoj Podgorini.
Ključne riječi: staja, ograda, plot, pritorak, naslon, tor, čobanske kolibice (nepokretne i pokretne), nomadizam, Šator (ime asocira na nomadski šator!) itd.


CITIRAJTE (Cite this article):
Rakita, P. (2000). Stočarska naselja na planini Vitorogi i njenoj Podgorini. Herald, 5, 41‒53.