UDC: 314.15
DOWNLOAD .pdf


Мирјана Рашевић
Центар за демографска истраживања, Институт друштвених наука, Београд

 

Сажетак: У раду су представљена три питања популационе политике. Политички одговор везан за сферу ниског фертилитета становништва, продужење средњег трајања живота и ублажавање емиграционих токова. Показано је да особине и резултати досадашње политике, чији је циљ био рехабилитација рађања, за разлику од морталитетне и миграторне политике и политичког одговора на старење популације, откривају крупне проблеме. Поред несумњивог напретка у квалитативном смислу ‒ распрострањеност, постављена начела, принципи и циљеви, изграђен инситуционални оквир ‒ примењене мере нису довољно ефикасне да реше популациони проблем. Акције у прилог рађања морају бити интензивније, целовитије и истраживачке. Популациона едукација се намеће као могући нови правци политике. Међутим, велики и можда најсложенији проблем који популациона политика треба да савлада налази се у сфери свести ‒ државној, политичкој, друштвеној и индивидуалној.
Кључне речи: фертилитет, морталитет, емиграција, популациона политика.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Рашевић, М. (2000). Три питања популационе политике. Herald, 5, 139‒146.