Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 711.4:351.778.5
DOI 10.7251/HER2024023M
DOWNLOAD .pdf


Marjan Marjanović i Marselo Sagot Beter

1Londonski univerzitetski koledž, Bartlet škola planiranja, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

2Bauhaus Univerzitet, UrbanHIST program, Vajmar, Njemačka

 

Sažetak: Ovaj rad ispituje odnos između trenda urbane dekadencije i urbanističkog planiranja putem analize različitih konceptualizacija ovog fenomena u planskim dokumentima i njegove dalje interpretacije u različitim vizijama i strategijama prostornog planiranja za gradove u dekadenciji. Shodno tome, razvijena je kvalitativna analiza sadržaja osamnaest integralnih planova za gradove u dekadenciji smještene u “Pojasu rđe”, kako bi se identifikovala aktuelna definicija i kontekstualizacija procesa urbane dekadencije u Sjedinjenim Američkim Državama. Tvrdimo da su postojeće nejasnoće na nivou politika dovele do različitih i nedosljednih planskih nastojanja da se adekvatno riješi problem urbane dekadencije, što ograničava usvajanje jasnih strategija na urbanom nivou. Analiza takođe pokazuje kako pojam stalnog rasta i dalje dominira u tradicionalnim vizijama razvoja američkih gradova Pojasa rđe. U radu je zaključeno da je, za shvatanje i suočavanje sa trendom smanjenja urbanizacije, važno promovisati pojavu dekadencije gradova kao tekućeg i trajnog procesa koji zahtijeva prostorno planiranje bazirano na cjelovitom pristupu rješavanju problema.

Ključne riječi: urbana dekadencija, gradovi u dekadenciji, opadanje urbanih pojaseva, Pojas rđe, integralno planiranje, vizije planiranja, strategije planiranja.


URBAN SHRINKAGE IN COMPREHENSIVE URBAN PLANNING OF RUST BELT CITIES: CONCEPTUALISATIONS, VISIONS, AND STRATEGIES

 

Marjan Marjanović1 and Marcelo Sagot Better2

1University College London, Bartlett School of Planning, London, United Kingdom

2Bauhaus-Universität, UrbanHIST Programme, Weimar, Germany

 

Abstract: The present paper examines the relation between urban shrinkage processes and urban planning through the analysis of different conceptualisations of the phenomenon in planning documents, and its further interpretation in planning visions and planning strategies for shrinking cities. Accordingly, a qualitative analysis of the content of eighteen comprehensive plans for shrinking cities located in the Rust Belt area has been developed in order to identify how urban shrinkage has currently been defined and contextualised in the United States. We argue that existing ambiguities at policy level have led to varying and inconsistent planning efforts to address shrinkage which consequently restricts the adoption of clear-cut strategies at urban level. The analysis also evaluates how the notion of perpetual growth still dominates traditional planning visions of development for American Rust Belt cities. The paper concludes that in understanding and dealing with urban decline, it is important to promote the notion of shrinkage as an on-going and permanent process that demands a ubiquitous “problem-solving” type of comprehensive planning.

Key words: urban shrinkage, shrinking cities, urban decline, Rust Belt, comprehensive planning, planning visions, planning strategies.


CITIRAJTE (Cite this article):

Marjanović, M., & Sagot Beter, M. (2020). Urbana dekadencija u integralnom urbanističkom planiranju gradova “Pojasa rđe”: konceptualizacije, vizije i strategije. Herald, 24, 23‒61. https://doi.org/10.7251/HER2024023M

Marjanović, M., & Sagot Better, M. (2020). Urban Shrinkage in Comprehensive Urban Planning of Rust Belt Cities: Conceptualisations, Visions, and Strategies. Herald, 24, 23‒61. https://doi.org/10.7251/HER2024023M


Autor za korespondenciju: Marjan Marjanović, Bartlett School of Planning, University College London, Central House 14 Upper Woburn Place London WC1H 0NN, London, United Kingdom, E-mail: marjan.marjanovic.19@ucl.ac.uk

Corresponding author: Marjan Marjanović, Bartlett School of Planning, University College London, Central House 14 Upper Woburn Place London WC1H 0NN, London, United Kingdom, E-mail: marjan.marjanovic.19@ucl.ac.uk