Urbana dekadencija (urban shrinkage) u integralnom urbanističkom planiranju gradova “Pojasa rđe” u SAD.

U novom broju časopisa GLASNIK/HERALD možete pročitati rad Urbana dekadencija u integralnom urbanističkom planiranju gradova “Pojasa rđe”: konceptualizacije, vizije i strategije, autora Marjana Marjanovića i Marsela Sagot Betera (https://www.gdrsbl.org/urbana-dekadencija-u-integralnom-urbanistickom-planiranju-gradova-pojasa-rdje-konceptualizacije-vizije-i-strategije/). Ovaj rad ispituje odnos između trenda urbane dekadencije i urbanističkog planiranja putem analize različitih konceptualizacija ovog fenomena u planskim dokumentima i njegove dalje interpretacije u različitim vizijama i strategijama prostornog planiranja za gradove u dekadenciji. Autori su izvršili kvalitativnu analizu sadržaja osamnaest integralnih planova za gradove u dekadenciji smještene u “Pojasu rđe”, kako bi se identifikovala aktuelna definicija i kontekstualizacija procesa urbane dekadencije u Sjedinjenim Američkim Državama. Urbanističko planiranje je oduvijek bilo instrument koji omogućava i promoviše rast gradova. Međutim, realnost je da planeri često rade u urbanim sredinama koje se, u stvari, ne uvećavaju. Tačnije, mnogi gradovi svijeta prolaze kroz proces konstantnog ekonomskog i demografskog pada. Takav proces je u cjelini poznat i kao urbana dekadencija, dok se gradovi koji su njime pogođeni nazivaju gradovi u dekadenciji. Pojmove “urbana dekadencija” i “gradovi u dekadenciji” autori uvode kao prevod sa engleskog jezika za koncepte “urban shrinkage”, odnosno “shrinking cities”, i predlažu da u toj formi budu uključeni u domaći planski diskurs.