Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 331.322.5/.6:316.356.2(497.6 BANJA LUKA)
DOI 10.7251/HER2024107M
DOWNLOAD .pdf


 

Драшко Маринковић1, Александра Петрашевић1 и Александар Мајић1

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

  

Сажетак: Предмет истраживања је анализа ставова запослених жена, млађих од 50 година, о потреби усклађивања рада и родитељства на простору града Бања Лука. За потребе истраживања кориштен је демографски метод, системско-структурна анализа и статистичка обрада података добијених на основу анкетног истраживања на репрезентативном узорку. Анализа ставова анкетираних запослених жена, потврдила је хипотезу да постоји потреба за додатном афирмацијом мјера пронаталитетне популационе политике у Републици Српској, јер највећи број и анкетираних запослених жена жели већи број дјеце, у односу на до сада остварени број дјеце. Добијене резултате можемо сматрати поузданим за доношење ставова и препорука за усклађивање рада и родитељства у сврху спровођења пронаталитетних мјера у популационој политици Републике Српске.

Кључне ријечи: запослене жене, рад, родитељство, популациона политика.


 

HARMONIZATION OF WORK AND PARENTHOOD ‒ OPINION OF EMPLOYED WOMEN IN THE CITY OF BANJA LUKA

 

 Draško Marinković1, Aleksandra Petrašević1 and Aleksandar Majić1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The subject of the research is the analysis of the opinion of employed women, under 50, about the need for harmonization of work and parenthood in the City of Banja Luka. Demographic method, system and structural analysis and statistical processing of data obtained from a survey on a representative sample were used for the purposes of the research. The analysis of the opinion of the surveyed employed women confirmed the hypothesis that there is a need for additional affirmation of the measures of pro-natal population policy in the Republic of Srpska, because the highest number of surveyed employed women also wants more children, compared to the number of children they have so far. The results obtained can be considered reliable for the adoption of views and recommendations for harmonization of work and parenthood for the purpose of implementation of pro-natal measures in the population policy of the Republic of Srpska.

Key words: employed women, work, parenthood, population policy.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Маринковић, Д., Петрашевић, А., & Мајић, А. (2020). Усклађивање рада и родитељства ‒ Ставови запослених жена у граду Бањој Луци. Herald, 24, 107‒125. https://doi.org/10.7251/HER2024107M

Marinković, D., Petrašević, A., & Majić, A. (2020). Harmonization of Work and Parenthood ‒ Opinion of Employed Women in the City of Banja Luka. Herald, 24, 107‒125. https://doi.org/10.7251/HER2024107M


Аутор за кореспонденцију: Драшко Маринковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Draško Marinković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org