Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 314.151.3:911.37(497.11)
DOI 10.7251/HER1915081G
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић и Љиљана Грчић
Географски факултет, Универзитет у Београду, Србија

 

Сажетак: Мачва je равничарски регион у северозападном делу Србије, који je због природдих и геополитичких повољности за егзистенцију и безбедност, био стещшпе миграционих струја из динарских брдско-шланинских предела. Услед демографских и миграционих кретања Мачва jе историј ски бњла мултикултурална и мулгиетничка средина, у којој су се дешавали сложени процеси етнокултурногпрожимања и асимилације. Међутим, у историјском памћењу и народном предању, као и у неким елементима фолклора, менталитета и локалног идентитета, још увек су сачувани трагови из земаља пореюла. У раду je посвећена пажња углавном пореюлу становништва у Мачви стављеним у контекст друштвено-историјских и политичких збивања. Испитивањима на терену обухваћено jе 35 насеља Мачве.
Кључне речи: антропогеографија, становюшпво, миграције, Мачва, Шабац, Србија.


 

INFLUENCE OF HISTORICAL MIGRATIONS ON THE SETTLEMENTS AND ORIGIN OF POPULATION IN THE MAČVA REGION (WESTERN SERBIA)

 

Mirko Grčić and Ljiljana Grčić
Faculty of Geography, Belgrade University, Serbia

 

Abstract: Mačvais the lowland region in the northwestem part of Serbia, which due to natural and geopolitical benefits for the existence and security, was the meeting place of migration from the current Dinaric hilly and mountainous areas. Due to the demographic and migratory movements Mačvahas historically been a multicultural and multiethnic environment, which took place in the complex processes of ethno-cultural interaction and assimilation. However, the historical memory and folk tradition, as well as some elements of folklore, mentalities and local identity, are still remnants of the countries of origin. The paper is devoted attention mainly origin population in Mačva placed in the context of socio-historical and political events. Researching included 35 settlements of Mačva.
Keywords: anthropogeography, population, migration, Mačva, Šabac, Serbia.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М., & Грчић, Љ. (2015). Утицај историјских миграција на насеља и порекло становништво Мачве (Западна Србија). Herald, 19, 81−102. doi:10.7251/HER1915081G
Grčić, M., & Grčić, Lj. (2015). Influence of Historical Migrations on the Settlements and Origin of Population in the Mačva Region (Western Serbia). Herald, 19, 81−102. doi:10.7251/HER1915081G


Аутор за кореспонденцију: Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs
Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs