Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 502.131.1(497.6 BARDAČ A)
DOI 10.7251/HER1014059T
DOWNLOAD .pdf


Горан Трбић и Радослав Декић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду су анализиране промјене температуре ваздуха и плувиометријског режима на подручју Бардаче. Сем тога, детерминисани су и утицаји глобалних климатских промјена на мочварне екосистеме, те повратни утицај који мочваре врше на климатски систем. Добијени резултати истраживања указују на благо повећање средње годишње температуре ваздуха, те повећање температуре током љетног периода. Највеће промјене климата огледају се кроз смањење годишње количине падавина и промјеном плувиометријског режима. Измијењени плувиометријски режим условљава промјене биотопа на подручју Бардаче, те промјене у структури и диверзитету биљног и животињског свијета. Промјене у животној средини упућују на важност успостављања комплексног мониторинга на посматраном подручју, од чега посебно наглашавамо неопходност метеоролошког и хидролошког, те мониторинга биљног и животињског свијета.
Кључне ријечи: Климатске промјене, температура ваздуха, плувиометријски режим, Бардача, животна средина, мониторинг.


 

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON THE BARDACA LAKE ENVIRONMENT

 

Goran Trbic and Radoslav Dekic
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper analyzes the changes in air temperature and pluviometric regime in the Bardaca Lake region.Furthermore, it determines the reciprocal impact of global climate changes and the wetland ecosystems. The research results indicate slow progression of mean air temperature on annual level, as well as the increase of temperature during summer period. The largest change in climate is reflected through decrease of annual precipitation and change in pluviometric regime. The changes of both Bardaca biotope and the structure and diversity of flora and fauna are conditioned by the alteration of pluviometric regime. The modification of environment reflects the importance of complex monitoring in the observed area, whereas it is of utmost relevance to stress out the meteorological, hydrological and flora and fauna monitoring.
Key words: Climate change, air temperature, pluviometric regime, the Bardaca Lake, environment, monitoring.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трбић, Г., & Декић, Р. (2011). Утицај климатских промјена на животну средину Бардаче. Herald, 14, 59−69. doi:10.7251/HER1014059T
Trbić, G., & Dekić, R. (2011). The Impact of Climate Changes on the Bardaca Lake Environment. Herald, 14, 59−69. doi:10.7251/HER1014059T


Аутор за кореспонденцију: Горан Трбић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Goran Trbić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org