Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 502.131.1(497.6 BARDAČ A)
DOI 10.7251/HER1014059T
DOWNLOAD .pdf


Goran Trbić i Radoslav Dekić
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu su analizirane promjene temperature vazduha i pluviometrijskog režima na području Bardače. Sem toga, determinisani su i uticaji globalnih klimatskih promjena na močvarne ekosisteme, te povratni uticaj koji močvare vrše na klimatski sistem. Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju na blago povećanje srednje godišnje temperature vazduha, te povećanje temperature tokom ljetnog perioda. Najveće promjene klimata ogledaju se kroz smanjenje godišnje količine padavina i promjenom pluviometrijskog režima. Izmijenjeni pluviometrijski režim uslovljava promjene biotopa na području Bardače, te promjene u strukturi i diverzitetu biljnog i životinjskog svijeta. Promjene u životnoj sredini upućuju na važnost uspostavljanja kompleksnog monitoringa na posmatranom području, od čega posebno naglašavamo neophodnost meteorološkog i hidrološkog, te monitoringa biljnog i životinjskog svijeta.
Ključne riječi: Klimatske promjene, temperatura vazduha, pluviometrijski režim, Bardača, životna sredina, monitoring.


 

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON THE BARDACA LAKE ENVIRONMENT

 

Goran Trbic and Radoslav Dekic
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper analyzes the changes in air temperature and pluviometric regime in the Bardaca Lake region.Furthermore, it determines the reciprocal impact of global climate changes and the wetland ecosystems. The research results indicate slow progression of mean air temperature on annual level, as well as the increase of temperature during summer period. The largest change in climate is reflected through decrease of annual precipitation and change in pluviometric regime. The changes of both Bardaca biotope and the structure and diversity of flora and fauna are conditioned by the alteration of pluviometric regime. The modification of environment reflects the importance of complex monitoring in the observed area, whereas it is of utmost relevance to stress out the meteorological, hydrological and flora and fauna monitoring.
Key words: Climate change, air temperature, pluviometric regime, the Bardaca Lake, environment, monitoring.


CITIRAJTE (Cite this article):
Trbić, G., & Dekić, R. (2011). Uticaj klimatskih promjena na životnu sredinu Bardače. Herald, 14, 59−69. doi:10.7251/HER1014059T
Trbić, G., & Dekić, R. (2011). The Impact of Climate Changes on the Bardaca Lake Environment. Herald, 14, 59−69. doi:10.7251/HER1014059T


Autor za korespondenciju: Goran Trbić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Goran Trbić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org