Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 338.124.4(497.1):[327::911.3
DOI 10.7251/HER1923001B
DOWNLOAD .pdf


Вјачеслав Леонидович Бабурин
Московски државни универзитет Ломоносов, Географски факултет, Москва, Русија

 

Сажетак: У раду се разматрају проблеми одрживости привреда бивших југословенских република у односу на конјунктурне циклусе и геополитичке догађаје. Анализа истраживаног простора показује да проблеми истраживања геополитичких и конјунктурних ризика представљају слабо развијену проблематику економске,
односно друштвене географије. У овој области претежно преовладавају радови економиста. Према резултатима студије, идентификоване су три фазе формирања националних економија и промјене њихове одрживости у односу на конјунктурне циклусе − фаза деструкције под утицајем углавном геополитичких и унутарполитичких фактора (1990−2001); фаза опоравка националних економија (2001−2008) и међукризна фаза интеграцијe у Европску унију (2009−2016). Проучавање промјена структуре националних економија омогућило је да се успостави однос између процеса деиндустријализације и осјетљивости економија нових држава на простору бивше Југославије.

Кључне ријечи: геополитички и социо-економски ризици, тржиште, специјализација, конјунктура, криза, одрживост, осјетљивост.


 

ECONOMY OF FORMER YUGOSLAV REPUBLICS

 

Vyacheslav Leonidovich Baburin
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia

 

Abstract: The article analyzes the issues of stability of the former Yugoslav republics economies to market cycles and geopolitical events. The study area analysis showed that geopolitical and market risks are poorly developed issues in economic geography, i.e social geography. It is dominated by the work of economists. According to the study results, three stages of national economies formation and changes in their resistance to market cycles are identified − the destruction stage under the influence of mainly geopolitical and domestic political factors (1990−2001); stage of national economies recovery (2001−2008) and the inter-crisis stage of integration into the European Union (2009−2016). The study of transformations of the national economies structure allowed to establish the relationship between the processes of deindustrialization and economies sensitivity of new states in the former Yugoslavia.
Key words: geopolitical and socio-economic risks, market, specialization, conjuncture, crisis, stability, sensitivity.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бабурин, В. Л. (2019). Економија бивших република Југославије. Herald, 23, 1‒17. doi:10.7251/HER1923001B
Baburin, V. L. (2019). Economy of Former Yugoslav Republics. Herald, 23, 1‒17. doi:10.7251/HER1923001B


Аутор за кореспонденцију: Вјачеслав Леонидович Бабурин, Московски државни универзитет М. В. Ломоносов, Географски факултет, Одсjек за економску и социјалну географију Русије, 119991, Русија, Москва, Ленинские Гори 1, E-mail: vbaburin@yandex.ru
Corresponding author: Vyacheslav Leonidovich Baburin, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Economic and Social Geography of Russia, 119991, Russia, Moscow, Leninskie Gory 1, E-mail: vbaburin@yandex.ru