Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 338.124.4(497.1):[327::911.3
DOI 10.7251/HER1923001B
DOWNLOAD .pdf


Vjačeslav Leonidovič Baburin
Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Geografski fakultet, Moskva, Rusija

 

Sažetak: U radu se razmatraju problemi održivosti privreda bivših jugoslovenskih republika u odnosu na konjunkturne cikluse i geopolitičke događaje. Analiza istraživanog prostora pokazuje da problemi istraživanja geopolitičkih i konjunkturnih rizika predstavljaju slabo razvijenu problematiku ekonomske,
odnosno društvene geografije. U ovoj oblasti pretežno preovladavaju radovi ekonomista. Prema rezultatima studije, identifikovane su tri faze formiranja nacionalnih ekonomija i promjene njihove održivosti u odnosu na konjunkturne cikluse − faza destrukcije pod uticajem uglavnom geopolitičkih i unutarpolitičkih faktora (1990−2001); faza oporavka nacionalnih ekonomija (2001−2008) i međukrizna faza integracije u Evropsku uniju (2009−2016). Proučavanje promjena strukture nacionalnih ekonomija omogućilo je da se uspostavi odnos između procesa deindustrijalizacije i osjetljivosti ekonomija novih država na prostoru bivše Jugoslavije.

Ključne riječi: geopolitički i socio-ekonomski rizici, tržište, specijalizacija, konjunktura, kriza, održivost, osjetljivost.


 

ECONOMY OF FORMER YUGOSLAV REPUBLICS

 

Vyacheslav Leonidovich Baburin
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia

 

Abstract: The article analyzes the issues of stability of the former Yugoslav republics economies to market cycles and geopolitical events. The study area analysis showed that geopolitical and market risks are poorly developed issues in economic geography, i.e social geography. It is dominated by the work of economists. According to the study results, three stages of national economies formation and changes in their resistance to market cycles are identified − the destruction stage under the influence of mainly geopolitical and domestic political factors (1990−2001); stage of national economies recovery (2001−2008) and the inter-crisis stage of integration into the European Union (2009−2016). The study of transformations of the national economies structure allowed to establish the relationship between the processes of deindustrialization and economies sensitivity of new states in the former Yugoslavia.
Key words: geopolitical and socio-economic risks, market, specialization, conjuncture, crisis, stability, sensitivity.


CITIRAJTE (Cite this article):
Baburin, V. L. (2019). Ekonomija bivših republika Jugoslavije. Herald, 23, 1‒17. doi:10.7251/HER1923001B
Baburin, V. L. (2019). Economy of Former Yugoslav Republics. Herald, 23, 1‒17. doi:10.7251/HER1923001B


Autor za korespondenciju: Vjačeslav Leonidovič Baburin, Moskovski državni univerzitet M. V. Lomonosov, Geografski fakultet, Odsjek za ekonomsku i socijalnu geografiju Rusije, 119991, Rusija, Moskva, Leninskie Gori 1, E-mail: vbaburin@yandex.ru
Corresponding author: Vyacheslav Leonidovich Baburin, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Economic and Social Geography of Russia, 119991, Russia, Moscow, Leninskie Gory 1, E-mail: vbaburin@yandex.ru