Оригинални научни рад
UDC: 355.43+327.82(497)
DOWNLOAD .pdf


Мићо Стојановић и Игор Зекановић
Природно-математички факултет, Бања Лука


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Стојановић, М., & Зекановић, И. (2008). Западна (гео)стратегија нa Балкану – спој дипломатије и војне силе. Herald, 12, 187‒191.