Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 911.3:94(497-12)”9/17″
DOI 10.7251/HER1814017G
DOWNLOAD .pdfМирко Грчић и Љиљана Грчић
Географски факултет, Универзитет у Београду, Република Србија

 

Сажетак: У овом раду се расправља о перцепцији земаља и градова западног Балкана X века по Константину VII Порфирогениту, према карти Де Лила и неким новијим сазнањима на пољу историјске географије. Циљ овога рада је да размотри карту западног Балкана половином 10. века и да идентификује прве словенске „насељене градове“, на основу два међусобно повезана извора. Први извор је дело Константина VII Порфирогенита De administrando Imperio, настало средином 10. века, а други је до сада мало проучена али драгоцена карта француског картографа Гијом де Лила (Guillaume del’ isle) „Источна империја и околни региони према Константину Порфирогениту“. Карта је израђена око 1718. године према коментару бенедиктинца и истакнутог историчара Анселма Бандурија, пореклом из Дубровника, аутора обимног дела које је ушло у Париски корпус, заједно са новим издањем чувеног Порфирогенитовог списа.

Кључне речи: Порфирогенит, Гијом де Лил, историјска географија, Западни Балкан, Византија.


 

COUNTRIES AND CITIES OF 10TH CENTURY WEST BALKANS
ACCORDING TO CONSTANTINE PORPHYROGENITUS ON THE MAP OF GUILLAUME DELISLE

 

Mirko Grčić and Ljiljana Grčić
Faculty of Geography, Belgrade University, Republic of Serbia

 

Abstract: The paper discusses the perception of countries and cities of 10th century West Balkans according to Constantine Porphyrogenitus VII, as displayed on Guillaume Delisle’s map and some recent findings within the field of historical geography. The aim of the paper is to argue the mid-10th century West Balkans map and identify the pioneer Slavic settlements on the basis of two mutually connected sources. The first one is De administrando Imperio by Constantine Porphyrogenitus VII dating back from mid-10th century, and the other one is a poorly studied but priceless map designed by Guillaume Delisle, a French cartographer, titled „Eastern Empire and neighboring regions of Constantine Porphyrogenitus“. According to Anselmo Banduri, a Benedictine scholar and historian from Dubrovnik, who wrote an extensive writing that became a part of Parisian corpus along with the latest edition of the famous Porphyrogenitus’s essay, the map was designed around 1718.
Key words: Porphyrogenitus, Guillaume Delisle, historical geography, West Balkans, Byzantine.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М., & Грчић, Љ. (2014). Земље и градови Западног Балкана у Х веку према делу Константина Порфирогенита, приказани на карти Гијома де Лила почетком XVIII века. Herald, 18, 17−52. doi:10.7251/HER1814017G
Grčić, M., & Grčić, Lj. (2014). Countries and Cities of 10th Century West Balkans According to Constantine Porphyrogenitus on the Map of Guillaume Delisle. Herald, 18, 17−52. doi:10.7251/HER1814017G