HERALD CIJELI - HERALD WHOLE - 19 – DOWNLOAD
IMPRESUM
KORICE

ISSN 2232-8610 (штампано),
ISSN 2232-8629 (онлајн)

Петр Яковлевич Бакланов
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Petr Yakovlevich Baklanov
GEOGRAPHICAL AND GEOPOLITICAL FACTORS WITHIN REGIONAL DEVELOPMENT


Николай Александрович Слука
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ ГЕОГРАФИИ

Nikolai Aleksandrovich Sluka
GOALS, TASKS, AND PROBLEMS OF CORPORATIVE GEOGRAPHY 


Дејан Ђорђевић и Невена Васиљевић
МИСЛИТИ И ДЕЛОВАТИ ПРОСТОРНО: МОНДИЈАЛИЗАЦИЈА, КРИТИЧКА ГЕОГРАФИЈА И ПЛАНИРАЊЕ

Dejan Đorđević and Nevena Vasiljević
THINKING AND ACTING SPATIALLY: GLOBALISATION, CRITICAL GEOGRAPHY AND PLANNING


Рајко Гњато, Мирјана Гајић, Обрен Гњато и Марко Станојевић
ГЕОПОЛИТИЧКА РЕАЛНОСТ У ПРОСТОРУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Rajko Gnjato, Mirjana Gajić, Obren Gnjato and Marko Stanojević
GEOPOLITICAL REALITY WITHIN THE WESTERN BALKANS


Мирко Грчић и Љиљана Грчић
УТИЦАЈ ИСТОРИЈСКИХ МИГРАЦИЈА НА НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВО МАЧВЕ (ЗАПАДНА СРБИЈА)

Mirko Grčić and Ljiljana Grčić
INFLUENCE OF HISTORICAL MIGRATIONS ON THE SETTLEMENTS AND ORIGIN OF POPULATION IN THE MAČVA REGION (WESTERN SERBIA)


Даворин Бајић
ГИС ПРОГРАМИРАЊЕ – АУТОМАТИЗАЦИЈА ИЗРАЧУНА ХЕРФИНДАЛ-ХИРШМАНОВОГ ИНДЕКСА РЕГИОНАЛНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Davorin Bajić
GIS PROGRAMMING – AUTOMATED CALCULATION OF THE HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEX OF REGIONAL SPECIALIZATION


Абоуса Хадоуд
УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ У ЛИБИЈИ – РАЗВОЈ, НИВОИ, ПРОБЛЕМИ

Abousa Hadoud
URBAN PLANNING IN LIBYA – EVOLUTION, LEVELS, PROBLEMS