ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ - HERALD IN WHOLE - 24 - DOWNLOAD

ИМПРЕСУМ

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Мирко Грчић
ГЕОГРАФСКЕ ПРЕДСТАВЕ О СРБИЈИ И БАЛКАНУ НА ИДРИЗИЈЕВОЈ КАРТИ СВЕТА ИЗ 1154.

Mirko Grčić
GEOGRAPHICAL REPRESENTATITONS OF SERBIA AND THE BALKANS ON IDRISI’S MAP FROM 1154


Марјан Марјановић и Марсело Сагот Бетер
УРБАНА ДЕКАДЕНЦИЈА У ИНТЕГРАЛНОМ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ ГРАДОВА “ПОЈАСА РЂЕ”: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ, ВИЗИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ

Marjan Marjanović and Marcelo Sagot Better
URBAN SHRINKAGE IN COMPREHENSIVE URBAN PLANNING OF RUST BELT CITIES: CONCEPTUALISATIONS, VISIONS, AND STRATEGIES


Даворин Бајић и Горан Трбић
ГИС БАЗИРАНИ МОДЕЛ КЛАСИФИКАЦИЈЕ КЛИМЕ ЗАСНОВАН НА ХИДРОТЕРМИЧКОМ КОЕФИЦИЈЕНТУ Г. Т. СЕЉАНИНА

Davorin Bajić and Goran Trbić
GIS-BASED MODEL OF CLIMATE CLASSIFICATION BASED ON HYDRO-THERMAL COEFFICIENT OF G. T. SELYANINOV


Млађен Трифуновић
ОДРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ МИШЉЕЊА.
ОД КОНЦЕПАТА КА КОНЦЕПЦИЈАМА

Mlađen Trifunović
DEFINITION OF SPATIAL THINKING.
FROM CONCEPTS TO CONCEPTIONS


Радослав Декић, Марко Станојевић, Свјетлана Лолић, Биљана Наранчић, Слободан Гњато и Обрен Гњато
ОРЛОВАЧКО ЈЕЗЕРО – КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ПРОБЛЕМ ОДРЖИВОСТИ

Radoslav Dekić, Marko Stanojević, Svjetlana Lolić, Biljana Narančić, Slobodan Gnjato and Obren Gnjato
ORLOVAČKO LAKE −
WATER QUALITY AND SUSTAINABILITY ISSUES


Драшко Маринковић, Александра Петрашевић и Александар Мајић
УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА ‒ СТАВОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА У ГРАДУ БАЊОЈ ЛУЦИ

Draško Marinković, Aleksandra Petrašević and Aleksandar MajićHARMONIZATION OF WORK AND PARENTHOOD ‒ OPINION OF EMPLOYED WOMEN IN THE CITY OF BANJA LUKA


Млађен Трифуновић
САЗНАЈНE ВРИЈЕДНОСТИ МЕТАФОРЕ У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Mlađen Trifunović
COGNITIVE VALUES OF METAPHORS IN GEOGRAPHY EDUCATION


Малина Чворо и Милица Бори
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ПРОЦЕСУ ОЖИВЉАВАЊА НАСЉЕЂА ХЕРЦЕГОВИНЕ: ПРИМЈЕР СЕЛА УВЈЕЋА

Malina Čvoro and Milica Borić
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF REVIVING THE HERITAGE OF HERZEGOVINA: THE CASE OF THE VILLAGE OF UVJEĆA


Драгољуб Секуловић, Славиша Татомировић, Синиша Дробњак и Ненад Гаљак
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ О ВОДАМА СРБИЈЕ

Dragoljub Sekulović, Slaviša Tatomirović, Siniša Drobnjak and Nenad Galjak
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS ON SERBIAN WATERS


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.