Оригинални научни рад
UDC: 711.523(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Даворин Бајић          
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су разматрани градски центри Републике Српске и њихов значај у регионалној организацији простора. Примјеном одговарајуће методологије, прије свега, квантитативних статистичких метода и модела извршена je структурна, функционална и просторна анализа мреже градских центара за период 2001. године. Основна резултанта рада je регионална диференцијација Републике Српске на просторно-функционалне цјелине.
Кључне ријечи: градски центри, просторно-функционална диференцијација, мрежа центара, хијерархија центара.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бајић, Д. (2002). Градски центри развоја и њихов значај у регионалној организацији Републике Српске. Herald, 7, 19‒34.