UDC: 911.3(4-924.64)
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: Аутор разматра гносеолошки модел класичне антропогеографије као општегеографске науке према концепцији Јована Цвијића, и његову научну актуелност. У Цвијићевом методолошком и истраживачком поступку имплицитно je садржан системолошки принцип примењен на антропогеографско-етнографски процес (тј. процес генезе, еволуције и трансформације антропогеосистема). Класична парадигма Цвијићеве антропогеографске школе сасвим je блиска “модерној” системској парадигми која ставља акценат на научну синтезу каузалних веза етничког, етнодемографског, друштвеног, културноцивилизацијског и геополитичког процеса у њиховом географском (просторном) изразу и историјском континуитету.
Кључне речи: антропогеографија, Јован Цвијић, методологија, геосистеми, Балканско полуострво.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2003). Јован Цвијић и српска антропогеографска школа. Herald, 8, 5‒25.