Географско друштво Републике Српске објавило је двије монографије аутора проф. др Мире Мандић ‒ „Град у простору и времену“ и „Географски аспекти руралног развоја“.

Научна монографија „Географски аспекти руралног развоја“ конципира савремени приступ валоризацији руралног простора кроз просторно-планерски приступ уређењу и заштити руралних простора.

Пресјек истраживања руралног простора природних и друштвених наука дат је кроз интердисциплинарни приступ с тежиштем на  методолошким посебностима појединих географских школа.

Географски приступ изучавању руралног простора анализиран је кроз комплексну валоризацију капацитета и ограничења природногеографске средине и друштвеногеографског развоја.

Дати су параметри физичкогеографске регионализације Републике Српске, карактеристике насеобинских прилика и просторно-функционалне организације. Издвојена су проблемска подручја и предложене мјере ревитализације.

Монографија третира бројне проблеме који су од виталног значаја за одрживи развој  и рационалну просторну организацију сваког друштва, те има теоријски и практични значај  у различитим областима друштвене праксе.

Научна монографија „Град у простору и времену“ третира феномен града кроз историјско-генетски приступ. У књизи се даје преглед развоја Урбане географије и методолошких приступа изучавању урбаног простора.

Пресјек географско-историјског развоја града сагледаван је из угла савремених парадигми и концепата: просторно-функционалне организација, односа град–околина, оптималне величине града и односа центар–периферија у циљу изналажења позитивних примјера из историјске праксе и сагледавања развојних процеса у урбаним системима.

Упоређују се различити консепти урбаног развоја и утицај града на развој и просторну организацију окружења.

Сагледавају се урбани ризици произашли из процеса савремене урбанизације и покреће питање одрживости урбаних сртуктура и могућности управљања урбаним системима.

Комплексно сагледан феномен града из угла географске науке ову књигу чини корисном литературом и другим наукама и струкама које се баве разним аспектима развоја града из области урбане економије, урбане социологије, просторним планерима, урбанистима и другима.

Монографије можете преузети ОВДЈЕ.