Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 711.41-111(497.6 REPUBLIKA SRPSKA)
10.7251/HER1115053G
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато1, Срђа Поповић2, Горан Поповић3 и Горан Трбић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска
2Факултет за Медитеранске пословне студије, Тиват, Црна Гора
3Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Одрживи развој је сложена појмовна категорија. Односи на природне, социјалне, економске и еколошке аспекте одрживости. Укључује и одрживост руралног развоја као подсистема економске и социјалне одрживости тијесно везаног за животну средину, посебно за њене еколошке аспекте. Циљеви одрживог развоја усмјерени су на потребе садашњих али не на рачун будућих генерација. Препреке одрживом развоју, мисли се и на његову руралну компоненту, најчешће су економске природе. У тијесној су вези и са политикама општег и регионалног развоја, законодавним и институционалним оквиром, стратегијама развоја, инфраструктурним системима и сл. Добар примјер одрживог руралног развоја и одрживе животне средине су развијене земље ЕУ. Одговарајуће развојне политике и законодавни оквир ЕУ су кључне претпоставке одрживог развоја. Зато рурални развој Републике Српске, и БиХ у цјелини, треба темељити на позитивним искуствима и пракси поменуте асоцијације, а развојне шансе су у пољопривреди, шумарству, водопривреди, туризму, ловству и сл.
Кључне ријечи: Одрживи развој, рурални развој, животна средина, ЕУ, законодавство, Република Српска.


 

SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT
OF REPUBLIKA SRPSKA


Rajko Gnjato1, Srđa Popović2, Goran Popović3, Goran Trbić1
1College of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Mediteranian Business Studies, Tivat, Republic Montenegro
3College of Economics, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Sustainable development belongs to a complex terminology category. It refers to natural, social, economic and ecological aspects of sustainability. Furthermore, it includes sustainability of rural development as a subsystem of economic and social sustainability, which is tightly connected to environment and its ecological aspects whatsoever. The goals of sustainable development should meet the needs of the present generations without spoiling the prospects of the future ones. The obstacles to sustainable development, including rural development, are most often financial in their nature. In addition, these obstacles are closely bound to policies of general and regional development, legislative and institutional frameworks, strategies of development, infrastructure, etc. The developed countries of EU set a good example of sustainable rural development and sustainable environment. The appropriate policies of development as well as the adequate EU legislations are a key to sustainable development. Therefore, rural growth of Republika Srpska and BiH should be based on positive experiences and good practices of the aforementioned association whereas the chances of development lie in agriculture, forestry, water management, tourism, hunting, etc.
Key words: sustainable development, rural development, environment, EU, legislation, Republika Srpska.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., Поповић, С., Поповић, Г., & Трбић, Г. (2012). Одрживи рурални развој и животна средина Републике Српске. Herald, 15, 53−79. doi:10.7251/HER1115053
Gnjato, R., Popović, S., Popović, G., & Trbić, G. (2012). Sustainable Rural Development and Environment of Republika Srpska. Herald, 15, 53−79. doi:10.7251/HER1115053G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org