Оригинални научни рад
UDC: 631.1(497.6 НОВИ ГРАД)
DOWNLOAD .pdf


Драго Тодић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Значајне су годишње, посебно дугогодишње промјене укупне пољопривредне и ратарске производње у новоградској општини. Иако су cвe веће потребе у храни и сировинама пољопривредног поријекла, cвe се више напушта пољопривредно земљиште, које je релативно ограничен привредни ресурс и добро од општег друштвеног интереса. На другој страни, један дио тог земљишта користи се у другачије сврхе иако се у катастру води као пољопривредно. То je квази-пољопривредно кориштење земљишта као резултат процеса урбанизације руралних подручја, a користи се за изградњу породичних кућа-окућница, пословање, за саобраћајнице, сметлишта (дивље депоније), викенд-изградњу и сл.
Проблем се даље усложњава ако се у статистици и даље води као пољопривредно земљиште, посебно оранице, а оно je већ годинама пашњак, шикара или ерозијом упропаштено.
Кључне ријечи: кориштење земљишта, пољопривреда, квази-пољопривредно земљиште.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тодић, Д. (2007). Проблеми необрађеног и квази-пољопривредно кориштење земљишта на примјеру општине Нови Град. Herald, 11, 147‒156.