Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC З14.117-057.874(497.6 PC)”1996/2013”
DOI 10.7251/HER1814071M
DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић и Александар Мајић
Природдо-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: У раду се анализирају просторне промјене броја уписаних ученика у основним школама у Републици Српској у периоду 1996-2013. године. Поред уписаног броја ученика, у анализу су узети и број школа и одјељења на основу чега је анализирана просторна дистрибуција по општинама. Статистички скоро свака општина у Републици Српској затворила бар по једну школу, па је у периоду од школске 2005/06. до 2013/14. године у Републици Српској укупно затворено 57 школа. Смањење броја ученика прати и константно смањење број одјељења, па је у периоду школске 2003/04-2013/14. године на истом простору 782 одјељења мање. У складу са укупним смањењем броја одјељења повећава се и број комбинованих одјељења, углавном у руралним срединама, којих је школске 1996/97. године било 712, а школске 2013/14. године 812.
Кључне ријечи: Ученици, основне школе, одјељења, просторна дистрибуција, Република Српска.


 

SPATIAL DISTRIBUTION OF RIMARY SCHOOL PUPILS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA FROM 1996 TO 2013

 

Draško Marinković and Aleksandar Majić
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: The paper addresses the spatial movements of the number of enrolled primary school pupils in the Republic of Srpska from 1996 to 2013. Apart from the number of enrolled pupils, the analysis covered the number of schools and classes, which was further used for the spatial distribution analysis per municipalities. Statistically, almost each municipality in the Republic of Srpska closed minimum one school. Therefore, the total number of schools closed from 2005/06 school year to 2013/14 school year reached 57. The decrease in number of pupils was constantly accompanied by the decrease in number of classes so during 2003/04—2013/14 school year period there were 782 fewer classes within the same territory. As the total number of rural area classes was reduced, the number of combined classes increased. There were 712 classes in 1996/97 school year, and the number was 812 in 2013/14.
Key words: pupils, primary schools, classes, spatial distribution, the Republic of Srpska.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Маринковић, Д., & Мајић, А. (2014). Просторна дистрибуција ученика основних школа у Републици Српској у периоду 1996‒2013. године. Herald, 18, 71−85. doi:10.7251/HER1814071M
Marinković, D., & Majić, A. (2014). Spatial Distribution of Primary School Pupils in the Republic of Srpska from 1996 to 2013. Herald, 18, 71−85. doi:10.7251/HER1814071M


Аутор за кореспонденцију: Драшко Маринковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Draško Marinković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org